THAI INVENTION : MEMBER PAGE
14 page(s) 165 record(s)
view detail

ถังขยะอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ระบบช่วยดูแลพืชผักอัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

ตู้เย็นเทอร์โมอิเล็กทริก Thermoelectric Fridge

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์สนตะพายวัว 2

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องฉีดพ่นฆ่าเชื้อโควิด 19 พลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

หุ่นยนต์ตัดหญ้าพลังงานแสงอาทิตย์ควบคุมด้วยรีโมท

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือวัดขั้วหลอดLED T8 แบบพึ่งพาตนเอง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

ระบบการขายสินค้าออนไลน์ Sisaket Shopping

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ระบบสูบน้ำอัจฉริยะ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ม้วนโห่หิ้ว

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

แอปพลิเคชันสำหรับแนะนำการออกกำลังกายและควบคุมอาหาร(Healhy Care)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (Software & Embedded System Innovation) ปี 2563

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

ไม้เท้าแจ้งเตือน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว ปี 2562

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
14 page(s) 165 record(s)