THAI INVENTION : MEMBER PAGE
14 page(s) 165 record(s)
view detail

การพัฒนาระบบเช็คกิจกรรม

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

ปั๊มลมออกซิเจนตู้ปลาแบบไม่ใช้ไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ชาร์ตแบตเตอรี่ฉุกเฉิน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

การพัฒนาระบบบริหารจัดการซ่อมบำรุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว ปี 2560

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องบำบัดน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (ด้านบำบัดน้ำ น้ำเพื่อประชาชน) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

บอนไซลำดวน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องรดน้ำเพื่อการเกษตรอัตโนมิติ (3IN1)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (ด้านการใช้น้ำเพื่อการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพ) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

โปรแกรมระบบการบริหารจัดการร้านกาแฟ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องช่วยออกกำลังกายเฉพาะส่วน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และชีวอนามัย ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือวัดขั้วหลอดฟลูออเรสเชนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องแยกสารแขวนลอยออกจากนำ้โดยใช้แหล่งพลังงานจากแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (ด้านบำบัดน้ำ น้ำเพื่อประชาชน) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

แพยางพารา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
14 page(s) 165 record(s)