THAI INVENTION : MEMBER PAGE
14 page(s) 165 record(s)
view detail

แพยางพารา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องคัดมะนาวมือหมุน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องฟักไข่

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

รอกยกปูนไฟฟ้า

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือล้างรถพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องมือวัดขั้วหลอดฟลูออเรสเซนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องม้วนเหล็ก

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องตัดย่อยเปลือกทุเรียน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องให้อาหารสัตว์เอนกประสงค์ควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

รถมอเตอร์ไซต์ไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

Application เรียนรู้ abc บนอุปกรณ์พกพา

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และระบบสมองกลฝังตัว (กลุ่มพัฒนาซอฟต์แวร์) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
view detail

เครื่องสร้างพลังงงานบริสุทธิ์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน (ด้านการผลิตพลังงาน) ปี 2559

วิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ

จังหวัดศรีสะเกษ

MORE DETAILS
14 page(s) 165 record(s)