THAI INVENTION : MEMBER PAGE
6 page(s) 70 record(s)
view detail

ข้าวแข่โค่สมุนไพร

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องล้างตลับลูกปืน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องประหยัดพลังงานไฟฟ้า (เครื่องปรับอากาศ)

ประเภท สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นแอลกอฮอล์อัตโนมัติ

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ (ด้านการป้องกันโรคติดต่อ) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

หมายตองลายเส้น

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์ถอดประกอบสปริงวาล์วรถจักรยานยนต์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

อุปกรณ์บังคับแนวหมุด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

บ้านออมสินแจ้งยอด

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เก้าอี้สานอเนกประสงค์

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

เครื่องอัดกระป๋อง

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
view detail

เครื่องพ่นละอองน้ำเพื่อลดปริมาณฝุ่น pm2.5 บริเวณอาคารและที่พักอาศัยผ่านระบบแอพพลิเคชัน

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ (Mini Smart Farms) ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

MORE DETAILS
view detail

ชุดตรวจสอบรีเลย์รถยนต์ทั่วไป

ประเภท สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ ปี 2563

วิทยาลัยการอาชีพนวมินทราชินีแม่ฮ่องสอน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รางวัลชมเชย

MORE DETAILS
6 page(s) 70 record(s)