โคมไฟระย้าใบลานสานลายสอง (Lamp from Talipot Palm Leaves)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาและสืบทอดภูมิปัญญาการจักสาน อีกทั้งยังทำให้เกิดหัตถศิลป์แก่นักเรียน นักศึกษา ในแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์ รวมไปถึงการเพิ่มมูลค่าให้วัสดุท้องถิ่นของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทางผู้จัดทำโครงการจึงมีแนวคิดที่จะนำใบลานมาประดิษฐ์ชิ้นงานเป็นโคมไฟ และตกแต่งด้วยปลาตะเพียนซึ่งเปรียบเสมือนตัวแทนของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาให้สวยงาม ทั้งยังช่วยเพิ่มมูลค่า และประโยชน์ทางการใช้สอย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ให้แสงสว่าง ใช้ประดับตกแต่งอาคาร บ้านเรือน สถานที่ต่างๆ อีกทั้งยังเป็นของที่ระลึกเพื่อมอบในโอกาสพิเศษได้อีกด้วย
(1) เป็นผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์งานฝีมือด้านการจักสานที่ใช้ใบลานเป็นหลัก ทรงโคมจีน มีความกว้างและความยาวเท่ากับ 22 เซนติเมตร มีความสูงเท่ากับ 15 เซนติเมตร (2) ความสว่างของหลอดไฟขนาด 100w จำนวน 1 หลออด

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุรีรัตน์ วิเศษศรีคหกรรม
2นาย มานะ สุภาผลคหกรรม
3นางสาว วิรงรอง ผลจริตคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มนัสวัลย์ ประมาพันธ์ปวช.
2นางสาว พิมตะวัน จิตเป็นสุขปวช.
3นางสาว เพ็ญพิสุทธิ์ ยนตศาสตร์ปวช.
4นางสาว ศศินา ม่วงดีปวช.
5นางสาว พรประเสริฐ โคกทมชัยปวช.