แบบจำลองระบบแจ้งเตือนที่จอดรถกลางแจ้งของห้างสรรพสินค้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พงศ์อิศรา คำหาญบดินทร์เดชสามัญ
2นาย อาคม วงษ์คงสามัญ
3นาย วิริยะ ภูคงน้ำสามัญ
4นาย สันติภาพ ปัดทำสามัญ
5นาย กีรติ นาโมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คมสัน สุเรรัมย์ปวช.
2นางสาว ธิตินันท์ สุทธิบูรณ์ปวช.
3นางสาว พรรณพษา คำมูลปวช.
4นาย วชิรวิชญ์ สกุลวรเกียรติ์ปวช.
5นางสาว อมลวรรณ ครองบุญปวช.
6นางสาว สุพิชญา บุญยืดปวช.
7นางสาว วิศัลย์ศยา เศษสุวรรณ์ปวช.
8นางสาว กัญญาพัชร หงษ์สุดปวช.
9นาย เด่นอาชา ไวยาประโคนปวช.
10นาย ณครินทร์ สายศรปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

จากข้อมูลการสำรวจของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ เรื่อง การใช้บริการห้างสรรพสินค้า พบว่า ประชากร ส่วนใหญ่นิยมใช้บริการห้างเทสโก้ โลตัส และห้างบิ๊กซี ซึ่งเป็นห้างค้าปลีกขนาดใหญ่ และในหลายๆสาขา ที่จอดรถเป็นแบบกลางแจ้ง ซึ่งแยกออกมาจากตัวห้างสรรพสินค้า แต่เนื่องจากที่จอดรถกลางแจ้งส่วนใหญ่ มีขนาดกว้าง ทำให้ผู้ใช้บริการสิ้นเปลืองพลังงาน และเชื้อเพลิงในการหาที่จอดรถ ทางคณะผู้จัดทำจึงมี ความคิดริเริ่มที่จัดทำ แบบจำลองระบบแจ้งเตือนที่จอดรถกลางแจ้งของห้างสรรพสินค้าขึ้นมาเพื่อเป็นแนวทาง ในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการลานจอดรถในห้างสรรพสินค้า และสามารถช่วยประหยัดเชื้อเพลิงได้อีกด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบแจ้งเตือนสามารถระบุที่จอดรถที่ยังว่างอยู่ได้อย่างชัดเจน โดยแสดงผลที่จอแสดงผลบริเวณหน้าทางเข้าหลัก
ของที่จอดรถ และบริเวณหน้าทางเข้าที่จอดรถแต่ละแถว
สามารถช่วยประหยัดพลังงานเชื้อเพลิงที่ใช้ในการหาที่จอดรถ อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้งานที่จอดรถมากขึ้น
และสามารถลดค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย เพื่อหาที่จอดรถให้ผู้ใช้บริการห้างสรรพสินค้า
ได้อีกด้วย