เครื่องมือตรวจสอบผิวงานซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ไพรัตน์ พรมมาอุตสาหกรรม
2นาย ดุลยทรรศน์ เงาวิจิตรอุตสาหกรรม
3นาย ปิยวัฒน์ โสรัจจ์กฤตยาอุตสาหกรรม
4นาย เฉลิมชัย สุขสมบูรณ์อุตสาหกรรม
5นางสาว ชญาพร กิตติรัตนกรกุลอุตสาหกรรมสิ่งทอ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ชินวัตร ละออปวช.
2นาย อัครพนธ์ จะรักษ์รัมย์ปวช.
3นาย ณัฐพงศ์ บุญลือปวช.
4นาย ณัฐพนธ์ ชาหาปวช.
5นาย สุขสวัสดิ์ น้อยโสมศรีปวช.
6นาย วุฒิกร ภูสันติสกุลวงศ์ปวช.
7นาย ศราวุฒิ สุขเขตต์ปวช.
8นาย ศิริพงษ์ สุขใยปวช.
9นางสาว สุนิษา อุเทศปวช.
10นาย ฐาฤทธิ์ สมิตานนท์ปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างนครหลวง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

ในงานซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ บนพื้นผิวที่เกิดการยุบตัวภายหลังจากการซ่อมด้วย ค้อนเคาะ/ค้อนตู๊ หรือ เครื่องวอชเชอร์เวลเดอร์แล้วเมื่อผิวงานถูกเคาะหรือดึงให้คืนสู่สภาพเดิม ผิวงานดังกล่าว ต้องต่ำกว่าระดับผิวงานจริง 0.5 -1.0 มม.สำหรับไว้เก็บผิวเรียบด้วยสีโป๊วการตรวจสอบระยะดังกล่าวเดิมใช้ทักษะและประสบการณ์เฉพาะของช่างด้วยการใช้สายตามือลูบสัมผัส ใช้ไม้บรรทัดวัดและใช้ตะไบตรวจสอบเพื่อตรวจสอบความสูงต่ำของผิวทำให้ได้ค่าที่ถูกต้อง จึงได้พัฒนาเครื่องมือตรวจสอบผิวงานจากการซ่อมชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ขึ้นซึ่งใช้ได้ทั้งผิวงานตรงหรือโค้งเขียนโดยอ่านค่าเป็นตัวเลขมีหน่วยวัดเป็นมิลลิเมตรมีค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกินร้อยละ 2

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ก่อนการนำไปใช้งานเพื่อตรวจสอบผิวงาน ต้องนำเครื่องมือไปวัดค่ามาตรฐานกับชิ้นงานต้นแบบ(ชิ้นงานเดียวกันกับชิ้นส่วนที่ทำการซ่อมเพียงแต่ไม่มีการชำรุดเสียหาย)ในตำแหน่งหรือบริเวณเดียวกันแล้วจึงนำไปวัดเทียบกับพื้นผิวที่ทำการซ่อมหากนำไปทาบแล้วได้ค่าสูงต่ำไม่ถูกต้องให้ดำเนินการซ่อมปรับปรุงแก้ไขใหม่
1) ใช้ตรวจสอบความสูงต่ำผิวงานของชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ที่ทำการซ่อมเทียบกับค่ามาตรฐาน
2) ใช้ได้ทั้งกับผิวงานตรง โค้ง ตามรูปทรงของชิ้นส่วนตัวถังรถยนต์ทุกชิ้น/ทุกรุ่น