เครื่องอัดจาระบี

วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

สิ่งประดิษฐ์ ปืนอัดจาระบีด้วยแรงดันลม ประดิษฐ์คิดค้นขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกในการอัดจาระบี สามารถทำงานได้อย่างรวดเร็วและสะดวก วิธีการดำเนินการวิจัย ผู้วิจัยได้นำชุดแบบทดสอบถามความเห็นแบ่งออกเป็น 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง ด้านเทคนิคการออกแบบและด้านการใช้งาน โดยวีการเลือกผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ในการณ์ในการทำงานไม่น้อยกว่า 5 ปี จำนวน 3 คน ผลการวิจัย พบว่า การประเมินความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 คน ได้ประเมินทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ด้านโครงสร้าง = 4.58 , SD. = 0.45 ระดับดีมาก ด้านเทคนิคการผลิต = 4.40, SD. = 0.59ระดับดีมากและด้านการใช้งาน = 4.37 , SD. = 0.41 ระดับดี

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. อำนวยความสะดวกในการอัดจาระบีอย่างสะดวก
2. นักศึกษามีความเข้าใจในการประยุกต์ความรู้ด้านทฤษฏีสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้
1. อำนวยความสะดวกในการอัดจาระบีอย่างสะดวก
2. นักศึกษามีความเข้าใจในการประยุกต์ความรู้ด้านทฤษฏีสร้างสิ่งประดิษฐ์ได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มงคล บุญแช่มชูอุตสาหกรรม
2นาย ประพนธ์ สุขสุวรรณอุตสาหกรรม
3นาย อภิรักษ์ อรรถเสถียรอุตสาหกรรม
4นาย วัฒนา โรจน์บุญถึงอุตสาหกรรม
5นาย ประดิษฐ์ คำหอมอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ทศพล วงษ์วิจารย์ปวส.
2นาย สิทธิชัย พิมพ์พันธ์ปวส.