สิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง วิมลลักษณ์ สายธิปไชยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว สุมาลี แก้วศรีบุตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง เบญจกาญจน์ ปักกังพะลังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว กนกนุช จันทรเทศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ลักษณารีย์ ประวันนาปวช.
2นางสาว กมลลักษณ์ ด้วงตะกั่วปวช.
3นาย ทีรพัฒน์ คเณนอกปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ในปัจจุบันโลกของเราพัฒนาไปอย่างรวดเร็วมาก พร้อมกันนั้นโลกของเราก็เปลี่ยนแปลงไปเช่นกัน โลกร้อนขึ้น เพราะมนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองไม่คำนึงถึงว่าทรัพยากรจะหมดหรือสูญหายไปจากโลกนี้ ซึ่งการคิดค้นทำสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้ เป็นงานฝีมือเป็นงานที่ควรอนุรักษ์และสืบสานกันให้มากขึ้น เพื่อเป็นการต่อยอดและส่งเสริมงานฝีมือให้เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป และยังสามารถสร้างรายได้เป็นอาชีพให้กับตนเองได้เป็นอย่างดี ซึ่งผู้ทำสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้ได้เล็งเห็นความสำคัญของงานฝีมือที่จะต้องสืบสานต่อยอดกันต่อไป และนักศึกษายังได้เล็งเห็นถึงประโยชน์ใช้สอยของงานฝีมือด้านหัตถศิลป์ ซึ่งจะนำมาเป็นของที่ระลึกมอบให้กับบุคคลที่ท่านเคารพและนับถือ ได้ตามเทศกาลต่าง ๆ ได้ด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กระเช้าหรือสิ่งประดิษฐ์ ตามจินตนาการ สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้จริง ซึ่งเป็นงานฝีมือของนักศึกษา และได้ยังส่งเสริมให้นักศึกษา เกิดการเรียนรู้เพิ่มเติมทำให้นักศึกษาได้รับความรู้และได้มีกิจกรรมร่วมกันกับชุมชนท้องถิ่นและครูผู้สอน
กระเช้าสามารถนำมาใส่ของใช้ เป็นของที่ระลึก เป็นของขวัญ และ สามารถนำมาตกแต่งภายในบ้านได้