การผลิตกระแสไฟฟเาจากลูกหมุนระบายอากาศ(spinner)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ปรารถนา ชูแสงศิลปกรรม
2นาง สุกัลยา จันทร์จินดาศิลปกรรม
3นาย สงกรานต์ พิบูลย์ศักดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว สถาพร มีอุดหนุนพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เกวริน จุลวงษ์ปวช.
2นางสาว นัทกมล ก๋าซ้อนปวช.
3นาย กฤติน กระจ่างจันทร์ปวช.
4นางสาว สุภาพร โกศลวัฒนชัยปวช.
5นาย พงศ์พัทธ์ บัวขาวปวช.
6นาย นนทรัฐ พิธาธรรมสิทธิ์ปวช.
7นาย สหัสวรรษ ชาชุมวงศ์ปวช.
8นางสาว อารมี เจริญธนสุปวช.
9นาย นัฐวัฒน์ บุญทันปวช.

วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เนื่องจากปัจจุบันมนุษย์เราได้ใช้พลังธรรมชาติมากเกินไปจึงอาจทำให้เกิดสาเหตุภาวะโลกร้อนเนื่องจากมีการใช้พลังงานมากขึ้นจึงส่งผลให้พลังงานสิ้นเปลืองคณะผู้จัดทำจึงได้เล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจึงได้คิดค้นการผลิตกระแสไฟฟ้าจากลูกหมุนระบายอากาศ ( Spinner )เพื่อใช้ในการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานลมได้อย่างคุ้มค่าและสามารถติดตั้งได้ตามหลังคาบ้านเพื่อช่วยระบายอากาศได้อีกด้วยทั้งนี้ในระบบนี้สามารช่วยในการประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างมากทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้าและการระบายความร้อนของบ้านเรือน มอเตอร์เข้ามาช่วยในการผลิตไฟฟ้าเนื่องจากสามารถผลิตแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ 1.2-3 โวลต์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ลูกหมุนผลิตกระแสไฟฟ้าจาก Spinner ลูกหมุนระบายอากาศระบายอากาศที่สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอร์รี่ได้ 12 โวลต์ สามารถต่อตรงใช้กับหลอดไว้ได้
สามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าและสามารถกักเก็บพลังงานไฟฟ้าไว้ในแบตเตอร์รี่ได้ 12 โวลต์ สามารถต่อตรงใช้กับหลอดไว้ได้