อุปกรณ์การดึงถ่วงน้ำหนักผ่านผิวหนัง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย พรรุ่ง ดวงแก้วอุตสาหกรรม
2นางสาว อรวรรยา วัตตะโรอุตสาหกรรม
3นาย ยศวัฒน์ ยศกลางอุตสาหกรรม
4นาย เนติพงษ์ ช่วยปานพะเนาอุตสาหกรรม
5นาย มนตรี รังโคกสูงอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พัชราภรณ์ สุขแสงรัตน์ปวช.
2นาย รัตนกรณ์ ใบสนธิ์ปวส.
3นาย พงศกร จงแผ่กลางปวส.
4นาย โรจน์ศักดิ์ อุ่นจังหรีดปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์และบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการจัดทำสิ่งประดิษฐ์นี้ เพื่อประดิษฐ์อุปกรณ์การดึงถ่วงน้ำหนักผ่านผิวหนัง เพื่อป้องกันและลดอาการเกร็งตัวของกล้ามเนื้อ เพื่อนำไปใช้งานได้จริงกับผู้ป่วยกระดูกหักในปัจจุบัน การเกิดอุบัติเหตุที่เกี่ยวข้องกับกระดูกนั้นมีมากมายหลายทาง แต่การรักษาก็มีความยุ่งยากและซับซ้อนตามไปด้วย วิธีการดึงถ่วงน้ำหนัก เป็นการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักอีกทางหนึ่งที่สถานพยาบาลหรือโรงพยาบาลใช้ในการรักษาผู้ป่วย ในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหักจะใช้ระยะเวลาที่นาน และอุปกรณ์ในการดึงถ่วงน้ำหนักก็มีจำนวนจำกัด จึงไม่เพียงพอต่อการรักษา เราจึงคิดประดิษฐ์ อุปกรณ์การดึกถ่วงน้ำหนักผ่านผิวหนัง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

-
ช่วยในการรักษาผู้ป่วยกระดูกหัก สามารถใช้กับเตียงได้ทุกขนาดและทุกชนิด เพื่อความสะดวกและปลอดภัยกับผู้ป่วยกระดูกหัก โดยใช้วัสดุเป็นอลูมิเนียมขึ้นรูป อุปกรณ์การดึกถ่วงน้ำหนักผ่านผิวหนังรับน้ำหนักได้ 5 กิโลกรัม สามารถนำไปใช้กับผู้ป่วยกระดูกหักได้จริง ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและธรรมชาติ