กังหันน้ำ All in one รักษ์โลก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลีอุตสาหกรรม
2นาย ชนินทร์ จิตร์ถนอมอุตสาหกรรม
3นาย ประกิจ จำปาสักอุตสาหกรรม
4นาง ชญาภา สร้อยทองสามัญ
5นาย ธวัชชัย ทวีศรีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อนุชิต ทองเย็นปวช.
2นาย กิตติธัช มีทองปวช.
3นาย นครินทร์ สาระวรรณปวช.
4นางสาว วันวิสา แก้วบัวดีปวช.
5นางสาว สวรส พันธ์จันทร์ปวช.
6นาย อาทิตย์ มาตร์คำมีปวช.
7นาย อดิเทพ ลีสุขสามปวส.

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อออกแบบและสร้างกังหันน้ำระดับหัวน้ำต่ำ All in one 2) เพื่อทดสอบหาประสิทธิภาพของกังหันน้ำระดับหัวน้ำต่ำ All in one โดยในการประดิษฐ์เริ่มจากการประชุมวางแผนการออกแบบชิ้นงานแล้วลงมือสร้างชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบ โดยใช้วัสดุซึ่งเป็นโครงสร้างเหล็กในการจับยึดติดกับตัวใบกังหันและชุดเครื่องกำเนิดไฟฟ้า แล้วนำมาประกอบกับชุดควบคุม โดยได้มีการทดสอบประสิทธิภาพ ทั้งนี้กังหันน้ำระดับหัวน้ำต่ำ All in one สามารถใช้งานกับฝายน้ำล้น และใช้กับแหล่งน้ำตามธรรมชาติ เช่น แม่น้ำ ลำธาร น้ำตก เป็นต้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

กังหันน้ำระดับหัวน้ำ All in one เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตไฟฟ้าขนาด 100 วัตต์ โดยแบ่งเป็น 2 รูปแบบ 1) การเก็บพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงไว้ในแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ แล้วแปลงมาเป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 2) การผลิตพลังงานไฟฟ้ากระแสสลับจ่ายเข้ากับโหลดโดยตรง เพื่อใช้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าประเภทแสงสว่าง พัดลม โทรทัศน์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ที่มีขนาดกำลังไฟฟ้า 100 วัตต์
1. การเผยแพร่เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการผลิตไฟฟ้าโดยนำทรัพยากรน้ำมาใช้ให้เกิดความคุ้มค่ามากที่สุด แล้วถ่ายทอดให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์กับประชาชนและหน่วยความมั่นคงที่ไฟฟ้าเข้าไม่ถึงได้
2. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างนวัตกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม