อุปกรณ์ทำน้ำอุ่นแบบพกพา

วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เนื่องจากในปัจจุบันมีเครื่องทำน้ำอุ่นอยู่แพร่หลาย แต่เครื่องทำน้ำอุ่นไม่สามารถพกพาได้ เมื่อถึงฤดูหนาวบางที่ที่เราไปพักผ่อนอาจไม่มีเครื่องทำน้ำอุ่น ผู้วิจัยจึงพัฒนาเครื่องทำน้ำอุ่นที่สามารถพกพาง่ายและประหยัดค่าใช้จ่าย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

มีความร้อนพอดีกับการใช้งาน ชิ้นงานแข็งแรง ประหยัดค่าใช้จ่าย
สามารถปรับอุณหภูมิได้ น้ำมีอุณหภูมิที่อุ่นสามารถอาบได้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุภไกร เหง้าสีไพรอุตสาหกรรม
2นาย วัชระ เข็มเพ็ชรอุตสาหกรรม
3นาย อภิชาติ ศุภเมธีอุตสาหกรรม
4นาย สมบูรณ์ ช้างพึ่งอุตสาหกรรม
5นาย อมรศักดิ์ จูเจี่ยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย คมสัน อันประนิตย์ปวส.
2นาย อมรเทพ เทียมอรุโณทัยปวส.
3นาย อัฎฐพงศ์ พูลทรัพย์ปวส.
4นาย นฤพนธ์ ศรีสร้อยปวส.