กังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เกียรติศักดิ์ น้ำกระโทกอุตสาหกรรม
2นาย ศราวุธ ศรีวิไลอุตสาหกรรม
3นาง ทัดดาว ศรีวิไลอุตสาหกรรม
4นาย อาทิตย์ กล้าหาญอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ศิริพร ยอดรักปวช.
2นาย ชัยวัฒน์ ขอนค้างพลูปวช.
3นางสาว อรพิมพ์ สินปรุปวช.
4นางสาว กชกร บุญกลางปวช.
5นาย เพชรรัตน์ ทรัพย์ทวีบูรณ์ปวช.
6นาย พิทวัส สุกเกรียมปวช.
7นาย ศิริพงษ์ คันทจันทร์ปวช.
8นางสาว เพชรรัตน์ กลัดสำเนียงปวช.
9นางสาว จิดาภา ดาทองปวช.
10นางสาว สุธาสิณี มิ่งไธสงปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เป็นทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ไม่สามารถจัดหาเพิ่มได้ โลกใบนี้มีน้ำเป็นจำนวน 3 ใน 4 ของพื้นที่โลก แต่ปริมาณน้ำส่วนมากจะเป็นน้ำเค็มอยู่ในทะเล มหาสมุทร และทะเลสาบ คิดเป็น 97.3%ที่เหลือเป็นน้ำจืด 2.67% โดยน้ำจืดถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ และการเกิดมลภาวะทางน้ำนั้น ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศในหลายๆส่วนคณะผู้จัดทำจึงจัดทำกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนำไปบำบัดน้ำโดยการนำพลังงานสะอาดมาใช้ คือ แผงโซล่าเซลล์ เป็นแหล่งพลังงานในการขับเคลื่อนกังหันหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งสามารถบำบัดน้ำได้โดยฟอกอากาศแบบเวนจูรี่ การบำบัดแบบใช้กังหันน้ำและการใช้น้ำพุในการเพิ่มออกซิเจนให้แก่แหล่งน้ำ เพื่อลดปัญหาน้ำเน่าเสีย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพน้ำและสิ่งมีชีวิตในน้ำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

จากการใช้งานกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์นั้น ทำงานได้ด้วยการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์ เปลี่ยนเชื้อเพลิงเป็นพลังงานไฟฟ้าและจ่ายให้กับอุปกรณ์ภายในทำงาน ซึ่งพลังงานแสงอาทิตย์นั้นเป็นพลังงานสะอาด ทำให้เป็นมิตรและไม่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นแนวคิดสำหรับการใช้พลังงานทางเลือกแทนพลังงานไฟฟ้า
สามารถบำบัดน้ำได้ 3 แบบ คือจากการใช้
กังหันน้ำ น้ำพุ ปั้มน้ำเวนจูรี และยังสามารถใช้งานพร้อมกันทั้ง 3 แบบได้ อีกทั้งยังมีระบบเปิด-ปิดการทำงานได้เองจากTimerประโยชน์ที่ได้ คือได้คุณภาพน้ำที่ดีขึ้นจากการใช้งานกังหันน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ในการบำบัดน้ำ ได้ฟื้นฟูระบบนิเวศในน้ำและระบบนิเวศโดยรอบ ได้สิ่งประดิษฐ์ที่ตอบสนองความต้องการในการแก้ปัญหาน้ำเสีย ได้สิ่งประดิษฐ์ด้านการฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม