ปลอกสวมแก้วหัตถศิลป์

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปลอกสวมแก้วหัตถศิลป์จากงานจักสานตอกไม้ไผ่ สิ่งประดิษฐ์ที่ประยุกต์จากภูมิปัญญาท้องถิ่น นำมาดัดแปลงเป็นงานจัดสานไม้ไผ่เป็นปลอกสวมแก้วจานรองแก้ว โดยวัสดุที่ใช้คือ วัสดุที่มีอยู่ในท้องถิ่น คือ ลำไม้ไผ่ ทั้งนี้ เพื่อความคงอยู่ของผลงานที่คงทนถาวร แข็งแรง สวยงาม สร้างสรรค์ และใช้ประโยชน์จากผลงานได้หลายอย่าง เช่น เป็นเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวันและเป็นของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์งานฝีมืองานจักสานและชิ้นงานอันสร้างสรรค์ เป็นแนวทางในการประกอบอาชีพและถ่ายทอดให้ผู้อื่นสืบต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปลอกสวมแก้วหัตถศิลป์ มีคุณลักษณะเฉพาะตัว เป็นเอกลักษณ์พิเศษด้านความงาน ที่ประดิษฐ์ขึ้นงากงานจักสานตอกไม้ไผ่ประยุกต์ ใช้เป็นปลอกสวมแก้วที่มีความงามเป็นเอกลักษณ์ ส่งเสริมคุณภาพ งานวิถีชีวิตชุมชนและการใช้งานเพื่อความปลอดภัยและควางาม
1 .พัฒนาปลอกสวมแก้วงานจักสานตอกไม้ไผ่ เพื่อการใช้สอยในชีวิตประจำวันและเป็นของที่ระลึกในโอกาสพิเศษ
2. ทราบถึงความคิดเห็นที่มีต่อปลอกสวมแก้วหัตถศิลป์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย เศวตโชติ บุญจีนคหกรรม
2นางสาว จริญญา หนูนุรักษ์คหกรรม
3นางสาว สายสุริยา บุญรัศมีอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
4นางสาว อรวรรณ มยุราสามัญ
5นางสาว ณฐนันธ์ พิริยะธนาธนาธรรมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรถ์ ชำนาญกิจปวช.
2นาย ชาญวิทย์ นาโพธิ์ปวช.
3นาย วงศกร เฮ็งโชติอรอยะปวช.
4นาย สุทธิกานต์ เพิ่มทองอินทร์ปวช.
5นางสาว เสาวรส เกิดประกอบปวส.
6นาย อุเทน ลียะวงศ์ปวส.
7นางสาว ปลายฟ้า ศรีวิเชียรปวส.
8นางสาว ศิริญาดา แสงระดับปวส.
9นางสาว อัญชิสา ชวนเชาว์ปวส.