ประเภท :

บทคัดย่อ

เป็นเครื่องกรองตะกอนหรือเศษผงต่างๆที่ลอยมากับน้ำโดยใช้การดูดน้ำจากด้นล่างใต้น้ำ ผ่านท่อส่งมายังชั้นตะแกรงที่มีฟองน้ำในการกรองตะกอนหรือผง และให้น้ำไหลผ่ายลงสู่แหล่งน้ำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้พลังงานแสงอาทิตย์
ใช้กรองตะกอนในแหลงน้ำเสีย
ติดตั้งง่าย
ใช้กรองตะกอนหรือเศษผงต่างๆที่ลอยมากับน้ำโดยใช้การดูดน้ำจากด้นล่างใต้น้ำ ผ่านท่อส่งมายังชั้นตะแกรงที่มีฟองน้ำในการกรองตะกอนหรือผง และให้น้ำไหลผ่ายลงสู่แหล่งน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ว่าที่ ร.ต. สุรินทร์ ใยขาวอุตสาหกรรม
2นาย วีระ มงคลธงอุตสาหกรรม
3นาย ธาราทัช ผ่องโตอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรภัทร เจริญพรปวช.
2นาย ต้น เข็มทองปวช.
3นาย ธนพงษ์ เภากันปวช.