เครื่องเรือนขนมชั้นแปลงร่าง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อรุณ สุทธิวิไลศิลปกรรม
2นาย พัทยา จันโทกุลศิลปกรรม
3นางสาว วรรณสิริ รินทร์ธราศรีศิลปกรรม
4นางสาว ศรสวรรค์ โตเขียวศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว รินรดา พึ่งรัตนาปวส.
2นางสาว ณัฐธิดา โก๊ะรัมย์ปวส.
3นาย นเรศ เอื้อเฟื้อปวส.
4นาย ธัญชนก ชาญชิตรปวส.
5นาย ณัฐพร บุตรน้อยปวส.
6นางสาว ชวาลา นาถโคษาปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาธนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

คณะผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเอกสารงานวิจัยเพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือนโดยนำขนมชั้นมาเป็นแนวความคิดเน้นให้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบได้ตามความต้องการของผู้ใช้ มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย 1) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องเรือนขนมชั้นแปลงร่าง 2) เพื่อประเมินคุณภาพของเครื่องเรือนขนมชั้นแปลงร่าง 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจที่มีต่อเครื่องเรือนขนมชั้นแปลงร่าง ผลการวิจัยปรากฏว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจเรื่อง เครื่องเรือนสามารถปรับรูปแบบการใช้งานได้ตามความต้องการและเครื่องเรือนมีสีสันที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานภายในห้องพื้นที่แคบ ( ) ซึ่งมีค่าเฉลี่ยรวม 4.34 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.74 อยู่ในระดับ มาก ตรงตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องเรือนขนมชั้นแปลงร่างจัดทำขึ้นเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนวัยทำงานหรือครอบครัวรุ่นใหม่ที่เริ่มต้นซื้อหาที่อยู่อาศัย บ้านหลังเล็ก ๆ คอนโดมิเนียมหรืออพาร์ทเมนต์ ซึ่งเครื่องเรือนดังกล่าวจะช่วยให้ที่อยู่อาศัยที่มีพื้นที่ใช้สอยน้อย คับแคบ ได้ใช้ประโยชน์จากเครื่องเรือนน้อยชิ้นแต่สามารถประยุกต์การใช้งานได้หลายรูปแบบ สามารถจัดวางให้เกิดการใช้งานและจัดการพื้นที่ได้อย่างสมประโยชน์และน่าอยู่อาศัยยิ่งขึ้น สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สอยได้ตามต้องการ
- เครื่องเรือนขนมชั้นแปลงร่างสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการใช้สอยได้ตามต้องการ สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง
และเป็นแนวทางให้คณะผู้วิจัยและผู้สนใจนำไปพัฒนาต่อไป