บุษบา ทรงสุวรรณ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

“บุษบา ทรงสุวรรณ”เป็นการนำผ้าทอไทยวน อ.เสาไห้ จ.สระบุรี ผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรี มาประยุกต์และต่อยอดโดยการนำมาสร้างสรรค์เป็นงานประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์ไทย โดยคำนึงถึงหลักองค์ประกอบศิลป์และคุณค่าของผลงานประณีตศิลป์แบบไทย การประดิษฐ์เป็นดอกไม้ชนิดต่างๆ สีเหลือง และผสมผสานงานแบบไทย เข้าไปในผลงาน ตกแต่งในกรอบพระพุทธรูป เป็นการสื่อความหมายให้เห็นถึงความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของปวงชนชาวไทย ที่นับถือพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก อีกทั้งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่ทุกบ้านควรมีไว้กราบไหว้บูชา ผลงานสิ่งประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์ไทยจึงเป็นงานหัตถศิลป์ ประดิษฐ์ที่มีคุณค่าและมีความวิจิตร ตระการตาเหมาะแก่การมอบเป็นของที่ระลึก หรือประดับไว้เคารพบูชาตามอาคาร บ้านเรือน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

“บุษบา สรงสุวรรณ” คือการนำผ้าทอไทยวน ที่เป็นผลิตภัณฑ์ประจำท้องถิ่นของจังหวัดสระบุรี มาประยุกต์และต่อยอด โดยการนำมาประดิษฐ์เป็นงานประดิษฐ์ที่มีเอกลักษณ์ไทย ซึ่งมีอายุการใช้งานยาวนานมากกว่างานมาลัยของสดเป็นอย่างมาก
สามารถนำไปแขวนหรือตั้งบูชาสักการะตามอาคารบ้านเรือน สถานที่ต่างๆ ที่ต้องการ หรือมอบเป็นของขวัญ ของที่ระลึกในโอกาสต่างๆ สำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานหัตถศิลป์ อนุรักษ์และสืบสานงานหัถศิลป์ ให้คงอยู่คู่สังคมไทย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กรองกาญจน์ ถาวรวัฒนเจริญคหกรรม
2นางสาว สุปวีณ์ เหล็กแก้วคหกรรม
3นาย ธนิสร คงสมบูรณ์ศิลปกรรม
4นาย จักริน วรนุชคหกรรม
5นาง ชุติมา ชมสกุลศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฐาปนี เรืองสมุทร์ปวช.
2นางสาว ภารวี ประคองจิตร์ปวช.
3นางสาว ณัฐณิชา บุญแตงปวช.
4นางสาว กชกร เงินกรุงปวช.
5นางสาว รุจิรา จักรพลปวช.
6นางสาว ชมพูนุช ศรีสมบุญปวช.
7นางสาว กัลยารัตน์ กำแพงดีปวช.
8นาย อนาวิน สินพูลปวส.
9นางสาว ณัฐริตา แก้วประพันธ์ปวส.
10นางสาว เขมิกา แก้วประพันธ์ปวส.