อุปกรณ์ถอดสลักโซ่รถจักรยานยนต์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1ส.อ. คณิน ทองดีอุตสาหกรรม
2นาย อานัท ดาวเรืองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธราธร ทัดไทยปวช.
2นาย ธนาสินธุ์ เฉลิมสีมาปวช.

วิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

การสร้างอุปกรณ์ถอดสลักโซ่รถจักรยานยนต์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของอุปกรณ์ถอดสลักโซ่รถจักรยานยนต์ โดยการหาการถอดสลักอย่างมีประสิทธิผลของการถอดสลักโซ่และเพื่อสะดวกในการใช้งาน วิธีการทดลอง ผู้จัดทำได้นำเอาอุปกรณ์ถอดสลักโซ่รถจักรยานยนต์มาใช้ในการถอดสลักโซ่ ซึ่งผลที่ได้คืออุปกรณ์ถอดสลักโซ่รถจักรยานยนต์สามารถถอดสลักโซ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโซ่ไม่บิดงอหรือบิดเบี้ยวในบริเวณรอยข้อต่อ จึงได้ข้อสรุปว่าอุปกรณ์ถอดสลักโซ่รถจักรยานยนต์สามารถถอดสลักโซ่ได้จริง

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ถอดสลักโซ่รถจักรยานยนต์ สามารถถอดสลักโซ่รถจักรยานยนต์ได้หลายขนาด และยังมีประสิทธิภาพในการทำงาน และลดระยะเวลาในการทำงานได้ดีกว่า การถอดสลักโซ่รถจักรยานยนต์แบบเดิม
1. สามารถตัดโซ่รถจักรยานยนต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. สามารถลดระยะเวลาในการตัดโซ่รถจักรยานยนต์
3. สามารถตัดโซ่รถจักรยานยนต์ได้เร็วกว่าวิธีแบบเดิม