เสื้อชูชีพ GPS

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ภัททชฎา คำพวงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย อนิรุทธิ์ ซังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง ไพรินทร์ เบญจชยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว นงลักษณ์ ชมขวัญอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
5นางสาว จารุวรรณ ริ้วลายเงินอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กฤษฎาวุฒิ เจริญใหญ่ปวช.
2นาย ธัญพิสิษฐ์ แก้วมณีปวช.
3นางสาว วิรดี สายจันทร์เพ็ญปวช.
4นาย นิธิกร เกียวซีปวส.
5นาย อนุวัชร ตันสงวนปวส.
6นาย ปิยวัฒน์ ทิพย์ศรีราชปวส.
7นางสาว หทัยกาญจน์ เมฆลอยปวส.
8นางสาว ธนัญญา สันประยูรปวส.

วิทยาลัยพณิชยการธนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

โครงการวิจัยเรื่อง เสื้อชูชีพ GPS จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเสื้อชูชีพ GPS ที่สามารถติดตามและควบคุมการทำงานผ่านจอดิจิตอล เพื่อให้อุปกรณ์นี้เป็นเครื่องมือที่อำนวยความสะดวกแก่กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยสารทางเรือ และเพื่อเป็นต้นแบบหรือตัวอย่างในการนำไปพัฒนาต่อยอดให้สูงขึ้น กลุ่มตัวอย่างในการทดลองสิ่งประดิษฐ์ คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวโดยสารทางเรือจำนวน 50 คน ซึ่งมีการใช้ค่าสถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน มีการเคราะห์ผลโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ เสื้อชูชีพ GPS คิดค้นเพื่อค้นหาตำแหน่งของผู้ประสบภัยทางน้ำ หลักการทำงานตัวส่งของ GPS จะติดอยู่ในเสื้อชูชีพ เมื่อประสบภัยทางน้ำ ตัวส่ง GPS จะทำการรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อแสดงไปยังหน้าจอตัวรับสัญญาณ และค้นหาตำแหน่งของผู้ประสบภัย
1. สามารถป้องกันการพลัดหลงหรือสูญหายทางน้ำ ด้วยเสื้อชูชีพได้
2. สามารถป้องกันการพลัดหลงหรือสูญหายทางน้ำ โดยการแสดงพิกัดที่ผู้ประสบภัยอยู่ได้