เทียนรีไซเคิล

วิทยาลัยเทคนิคดอนเมือง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

แสงสว่าง เป็นสิ่งที่อยู่คู่กับโลกมากนาน สิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่คุ้นชินกับการมีแสงสว่าง สิ่งมีชีวิตหลายชนิด ไม่สามารถมองเห็นมองเห็นในที่ที่ไม่มีแสงหรือ แสงน้อย เช่น มนุษย์ เป็นต้น โดยใช้แหล่งพลังงานไฟฟ้าในการให้แสงสว่าง ซึ่งไฟฟ้าเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญแหล่งหนึ่งในขณะนี้ แต่ก็มีข้อผิดพลาดในการใช้งาน คือ ไฟดับ ทำให้ขาดแสงสว่างไประยะหนึ่ง และสิ่งที่ผู้คนส่วนใหญ่ใช้ในการให้แสงสว่างชั่วคราวคือ แสงจากเทียน การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อสร้างเทียนรีไซเคิล 2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้เทียนรีไซเคิล 3) เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน โดยใช้กลุ่มตัวอย่างที่ศึกษาครั้งนี้เป็น บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ประชาชน จำนวน 25 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 1) เทียนรีไซเคิล 2) แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยสรุป ผู้บริโภคส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อเทียนรีไซเคิล โดยภาพรวมร้อยละ 68.8 โดยมีความพึงพอใจในระดับน้อย ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.75

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถนำกลับมาใช้งานได้อีก
จุดให้แสงสว่างตามต้องการ และรักสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วุฒิพงษ์ อินทิแสงอุตสาหกรรม
2นาย ธนัสถ์ เทพพิทักษ์อุตสาหกรรม
3นางสาว กนกกาญจน์ โพนะทาอุตสาหกรรม
4นาย สิทธิชาติ กุมุทอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เบญจรงค์ ไชยกุลเดชานุวัฒน์ปวช.
2นาย ธนากร แสงเจริญปวช.
3นาย ศุภชัย นิทานปวช.
4นาย อนุยุต ขาวรุ่งเรืองปวช.
5นาย เอกชัย วรนุชปวช.
6นาย กรองเกรียรติ สมพันธ์ปวช.
7นาย นวพล บุญสารปวช.
8นาย อภิเชษฐ์ น้องน้อยปวส.
9นางสาว ณัฏฐานันท์ พินิจเวชการปวส.
10นาย ณภัทร นิลสระคูปวส.