อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเครื่องเชื่อมไฟฟ้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อิฐพร บุญฤทธิ์อุตสาหกรรม
2นาย นิวัติ เพ็ชรสังวาลย์อุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ระคิน หงษ์ทองปวส.
2นาย เดชอดุลย์ บุญสมปวส.

วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ในกระบวนการเชื่อมโลหะด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊ก(MMA) เป็นวิธีการที่นิยมใช้กันมาก เนื่องจากเป็นวิธีการที่ง่าย ไม่ยุ่งยาก เครื่องเชื่อมและลวดเชื่อมก็มีราคาถูก ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการเชื่อมโลหะโดยทั่วไปจะประกอบด้วยช่วงเวลาต่าง ๆ ดังนี้ คือ ช่วงเวลาเตรียมงาน ช่วงเวลาเชื่อมงาน ช่วงเวลาตกแต่งและแก้ไขงาน ช่วงเวลาหยุดพัก ซึ่งจะเห็นได้ว่าช่วงเวลาที่ใช้ในการเชื่อมเป็นเพียงส่วนหนึ่งของเวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานทั้งหมด อาจจะมากบ้าง น้อยบ้างแตกต่างกันไปตามลักษณะของงาน ด้วยความเคยชินของผู้ปฏิบัติงานเชื่อมส่วนมากมักไม่นิยมปิดสวิทช์เครื่องเชื่อมในช่วงเวลาเตรียมงาน ช่วงเวลาตกแต่งและแก้ไขงานและช่วงเวลาหยุดพัก ทำให้เครื่องเชื่อมทำงานในโหมดเตรียมพร้อมตลอดเวลา ซึ่งเครื่องเชื่อมที่เชื่อมด้วยลวดเชื่อมหุ้มฟลั๊กขนาด 150-200 แอมป์ ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำการเชื่อมกินกระแสไฟฟ้า 0.4–0.48 แอมแปร์(90-105วัตต์) หรือคิด เป็นค่าใช้จ่ายประมาณ 0.5 บาทต่อชั่วโมง (คิดที่ค่ากระแสไฟฟ้าหน่วยละ 5 บาท) ดังนั้น คณะผู้วิจัยจึงคิดประดิษฐ์อุปกรณ์ประหยัดพลังงานสำหรับเครื่องเชื่อมไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อต้องการประหยัดค่าไฟฟ้าในช่วงเวลาที่เครื่องเชื่อมเปิดใช้งานแต่ไม่ได้ทำการเชื่อม

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ
1. ขนาด กxยxส ( 150x100x100 มม.)
2. ทำด้วยวัสดุที่มีคุณภาพ มีความแข็งแรง ทนทาน
3. สามารถประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 100 วัตต์ คิดเป็นเงินค่ากระแสไฟฟ้าประมาณ 0.5 บาท/ชั่วโมง
ประโยชน์
1. ช่วยลดค่ากระแสไฟฟ้า
2. ช่วดลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่ไม่ได้ก่อให้เกิดประโยชน์