Roi-et icec Smarthome

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ปฐมพงศ์ จันทรวงษ์อุตสาหกรรม
2นาย พงษ์สถิต มัดหาอุตสาหกรรม
3นางสาว จินดารัตน์ สวาสดิ์พงษ์สามัญ
4นางสาว วัชราภรณ์ ไชยเกตุสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ธีริศรา พืชสิงห์ปวช.
2นาย อภิวัฒน์ กาหลงปวส.
3นาย ธนพงษ์ แสนเมืองแก้วปวส.
4นางสาว เพ็ญประภา ปาโสปวส.
5นางสาว จันทร์จิรา ทับละปวส.
6นาย จิระศักดิ์ พละแสนปวส.
7นาย มานพ ไวยศรีแสงปวส.
8นาย นพรัตน์ นาถ้ำชนปวส.

วิทยาลัยการอาชีพร้อยเอ็ด

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

ในปัจจุบัน โทรศัพท์มือถือและระบบอิเตอร์เน็ตเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเรามากขึ้น นอกเหนือจาก การใช้ประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารแล้ว ยังมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมเข้าไว้ในโทรศัพท์มือถือ การนำเอาเทคโนโลยีเหล่านี้มาประยุกต์ใช้เพื่ออำนวยความสะดวกต่างๆ ซึ่งสามารถทำให้ประหยัดเวลา ประหยัดพลังไฟฟ้า เนื่องจากปัจจุบันผู้คนใช้ชีวิตอย่างเร่งรีบ อาจทำให้เกิดปัญหาในการหลงลืมหรืออาจไม่มีเวลาในการเปิด- ปิด จากปัญหาดังกล่าวจึงได้ศึกษาและพบแนวทางการแก้ไขปัญหาโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับการ เขียนโปรแกรมควบคุม ไมโครคอนโทรลเลอร์และใช้บอร์ด Node MCU เข้ามาช่วยในการควบคุม ช่วยพัฒนา ให้มีความก้าวหน้าและมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นและยังเป็นการช่วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่างๆทางไกลได้
2.มีการเตือนภัยเหตุการต่างๆ ผ่าน Application Line
3.มีกุญแจ อิเล็กทรอนิกส์สามารถแสดงตัวตน เข้า-ออก ได้
ช่วยให้ประหยัดเวลาในการดำรงชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบาย และมีประสิทธิภาพ