เตือนภัยระดับน้ำแบบบ้านๆ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว อุมาพร บ่อพิมายอุตสาหกรรม
2นาย สุรชัย ศรียางนอกอุตสาหกรรม
3นาย ภูธร แหยมพิมายอุตสาหกรรม
4นางสาว อาภาพร กว้างนอกอุตสาหกรรม
5นาย วุฒิพงษ์ ขอมเมืองปักอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ขุนณรงค์ฤทธิ์ แทบประสิทธ์ปวช.
2นาย สุระเชษฐ์ ทองเรืองยศปวช.
3นาย จรณชัย ศักดิ์สันเทียะปวช.
4นาย อภิวัฒน์ บุญชาญปวช.
5นาย อดิเทพ พยุงเกษมปวช.
6นาย สดายุ หาขุนทดปวส.
7นาย ธนพล ล้อมสระน้อยปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟต์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

น้ำป่าไหลหลากเป็นอีกหนึ่งภัยธรรมชาติที่ ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ผู้จัดทำจึงได้คิดพัฒนาเครื่องมือที่จะตรวจสอบวัดระดับน้ำ และแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ แจ้งเตือน ให้ประชาชนได้เตรียมพร้อมรับมือกับน้ำป่าที่ไหลหลากทันท่วงที เครื่องเตือนระดับน้ำทำงานโดยวัดระดับน้ำที่ขึ้นอย่างผิดปกติแล้วแจ้งเตือนให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบผ่านแอปพลิเคชั่นไลน์ และนำข้อมูลทางสถิติ เก็บไว้ใน Clound สามารถนำข้อมูลใช้วางแผน ในการเฝ้าระวังน้ำป่า ในปีต่อไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ระบบจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถทราบถึงระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
สามารถวางแผนป้องกันและรับมือกับเหตุการณ์น้ำป่าได้ ประชานที่อาศัยอยู่ในบริเวณนั้นมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพราะทราบการประกาศเตือนล่วงหน้าจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ทำให้เตรียมพร้อมรับมือกับเหตุการณ์น้ำป่าได้อย่างทันท่วงที เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องสามารถนำผลข้อมูลที่บันทึกไว้ เป็นวัน เดือน ปี ไปวางแผนในการจัดการน้ำในครั้งต่อไปได้