พานพุ่มจากกาบไผ่

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทวีกุล เฮงทีคหกรรม
2นาง สุนารี ป้องสีดาคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว พลัฏฐ์พรหมภัสสร สังโสปวส.
2นาย จารุวัฒน์ สุขกระโทกปวส.
3นาย อุทัย ทองดีปวส.
4นางสาว ศิริพร วงศ์จันทร์ปวส.
5นางสาว ปิยธิดา สายหยุดปวส.
6นางสาว วิรัชฎา ไฮงามปวส.
7นางสาว ขวัญชนก จันปวส.
8นางสาว ชิดชนก จงย่อกลางปวส.
9นางสาว พีรพัฒน์ หึกขุนทดปวส.
10นางสาว สุทธิดา อินทร์ดีปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยเกี่ยวกับพานพุ่มจากกาบไผ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์พานพุ่มจากกาบไผ่ และศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับพานพุ่มจากกาบไผ่ ซึ่งปี 2560 นักศึกษารุ่นพี่ได้คิดประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากกาบไผ่ เป็นดอกไม้ และช่อติดเสื้อแบบต่างๆ เพื่อเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์ ดังนั้นผู้วิจัยจึงได้คิดทำการวิจัยเรื่องพานพุ่มจากกาบไผ่ โดยใช้กาบไผ่มาประดิษฐ์เป็นพานพุ่มทั้งแบบเรียบ และแบบมีลวดลาย ซึ่งมีทั้งสีธรรมชาติของกาบไผ่ และสีจากการย้อมโดยชิ้นงานถูกประดิษฐ์ขึ้นอย่างประณีต สวยงาม เพื่อนำมาใช้ประดับตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา เป็นเครื่องสักการะ ใช้ตกแต่งในบริเวณโรงแรม บ้านเรือน สถานที่ต่างๆ มอบให้เป็นของที่ระลึกในโอกาสต่างๆนอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู้การประกอบอาชีพและเข้าสู้ธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไปได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

พานพุ่มจากกาบไผ่ เป็นการนำกาบไผ่มาประดิษฐ์เป็นพานพุ่มต่าง ๆ ทั้งแบบเรียบ และ แบบมีลวดลาย สีธรรมชาติของกาบไผ่ และสีสันสวยงาม เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งมีความคงทนต่อการใช้งาน นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพและเข้าสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไปได้
เพื่อนำมาใช้ประดับตกแต่งโต๊ะหมู่บูชา เป็นเครื่องสักการะ ใช้เป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก ที่มอบให้ในโอกาสต่างๆ สามารถใช้ประดับตกแต่งในอาคาร บ้านเรือน โรงแรม ร้านค้า ฯลฯ