ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว ทวีกุล เฮงทีคหกรรม
2นางสาว ศิริพร สุขรุ่งเรืองคหกรรม
3นางสาว ณัฐภัสสร ทิพย์ธีรสุนทรคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย กิตติกรณ์ กุมพยานปวส.
2นาย พงศธร แก้วศรีปวส.
3นางสาว ดารุณี ลาภรัตน์ปวส.
4นาย ยสินทร แผนสูงเนินปวส.
5นาย ไชยวัฒน์ มะทิมาปะเขปวส.
6นาย สันติภาพ นนเมืองแดปวส.
7นาย วิษณุ ช่วยงานปวส.
8นาย ภูวดล อิ่มกระโทกปวส.
9นางสาว นัฐนันท์ คำกล้ิงปวส.
10นางสาว รัตนาวลี ผลบุญปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

การวิจัยเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า มีวัตถุประสงค์เพื่อประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้าและศึกษาความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากต้นคล้าโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงสำรวจซึ่งกลุ่มตัวอย่างได้แก่ประชาชนทั่วไป จำนวน 100 คน โดยใช้เครื่องมือเป็นแบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล แล้วน้ามาวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Excel ใช้สถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานผลการวิจัยพบว่า ด้านความคิดสร้างสรรค์อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.53 ด้านความคงทน (ขนาด/รูปร่างรูปทรง/การนำไปใช้ประโยชน์)

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์จากต้นคล้า เป็นการนำเปลือกของต้นคล้ามาประดิษฐ์เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เช่น กล่องทิชชู เบาะรองนั่ง ชุดเสริฟกาแฟเป็นต้น ซึ่งมีความคงทนต่อการใช้งาน สามารถใช้เป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก ที่มอบให้ในโอกาสต่างๆ สามารถใช้ประดับตกแต่งในอาคาร บ้านเรือน โรงแรม ร้านค้า ฯลฯ นอกจากนี้ยังสามารถนำไปสู่การประกอบอาชีพและเข้าสู่ธุรกิจเชิงพาณิชย์ต่อไปได้
สามารถใช้ในการเสิร์ฟอาหารว่างเป็นของขวัญของฝาก ทีมอบให้โอกาสต่างๆ หรือเป็นของใช้ประดับ
ตกแต่งในบ้านเรือน วัดสำนักปฏิบัติธรรม นอกจากนี้ยังสามารถนาไปสู่การประก็อบอาชีพีและเข้าสู่ธุรกิจ
เชิงพาณิชย์ต่อไปได้