ดินผสมชีวภาพ

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1. เพื่อศึกษาวิธีการผลิตดินผสมชีวภาพ 2. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อดินผสมชีวภาพ โดยกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองครั้งนี้ ได้แก่ เกษตรกรในจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 30 คน โดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ข้อมูลส่วนบุคคลของเกษตรกรและความพึงพอใจของเกษตรกรที่มีต่อดินผสมชีวภาพ สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า สามารถแก้ปัญหาการใช้ปุ๋ยเคมีของเกษตรกร ทำให้ผู้ที่ใช้ดินผสมชีวภาพช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นและเพิ่มผลผลิตที่ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน ช่วยลดกรด-ด่างในพื้นดิน ทำให้ดินร่วนซุยไม่เหนียวและแน่นเกินไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ได้ดินผสมชีวภาพ ที่ช่วยเพิ่มอินทรียวัตถุ สามารถช่วยให้พืชเจริญเติบโตได้เร็วขึ้นและเพิ่มผลผลิตที่ได้มาตรฐานอย่างยั่งยืน ช่วยลดกรด-ด่างในพื้นดิน ทำให้ดินร่วนซุยไม่เหนียวและแน่นเกินไป สามารถทดแทนปุ๋ยเคมีได้
เพิ่มอินทรีนย์วัตถุ เร่งการเติบโต เพิ่มผลผลิต เหมาะกับพืชทุกชนิด ทั้งพืชสวน พืชไร่ นาข้าว ไม้ดอกไม้ประดับ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง อภิญญา สมสุขพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง ฐิตาภา อาภาศิริกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว เสาวรส เกียรติพัฒนกุลพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ศิริมัทติญา โรจนกสินารายณ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว สุพัตรา ยี่สารสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว เนตรนภา เครือจุ้ยปวช.
2นาย สรวิศ วิทยาลัยปวช.
3นางสาว นิสาชล เหี่ยวหอมปวช.
4นาย ศักดิภัทร ลพบุตรปวส.
5นางสาว ปิยฉัตร ทองปุกปวส.
6นางสาว ศิริพร เทศเดชปวส.
7นางสาว จิราภรณ์ สิบอำปวส.
8นางสาว ทิตย์รัตน์ บัวหลายปวส.
9นางสาว มนฑิรา ชินกรปวส.
10นาย รชานนท์ ลพบุตรปวส.