ตู้กดน้ำ FREE ENERGY

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธนชิต พลบุญอุตสาหกรรม
2นาย ศิวพงศ์ ถนอมถิ่นอุตสาหกรรม
3นาย กีรติ ศิริคุปต์อุตสาหกรรม
4ว่าที่ ร.ต. หญิง กนกภรณ์ ไชยธงรัตน์อุตสาหกรรม
5นาย ณรงค์ พรมนิลสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนากร แสนแก้วปวช.
2นาย กษิดินทร์ ดีเวียงปวช.
3นาย วิริยะ สิงห์ประเสริฐปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัญหาที่พบในบริเวณโรงอาหารนอกจากเศษอาหารที่เหลือจากการรับประทานอาหารแล้วยังมีเศษน้ำแข็งจากแก้วน้ำหวานและยังมีการกดน้ำดื่มจากตู้กดน้ำเย็นที่สิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า ทางผู้จัดทำจึงมีแนวคิดในการจัดการเศษน้ำแข็งที่ทิ้งแล้วนำมาแปรสภาพใหม่ให้เกิดประโยชน์ดีกว่าที่จะปล่อยให้ละลายทิ้ง ผู้จัดทำมีวิธีการนำเศษน้ำแข็งมาเก็บไว้ในตู้กดน้ำเย็นโดยมีท่ออูมิเนียมเป็นตัวกลางในการรักษาความเย็นให้กับตู้กดน้ำเย็น FREE ENERGY โดยไม่ใช้พลังงานไฟฟ้าสามารถช่วยลดอัตราค่าไฟฟ้าภายในวิทยาลัยได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถทำความเย็นได้เทียบเท่าตู้กดน้ำเย็น
1.เข้าใจการทำงานของหลักการทำความเย็น
2. เป็นการเพิ่มประโยชน์ให้แก่น้ำแข็งที่ทิ้งแบบไร้ค่า ทำให้น้ำแข็งที่เหลือมีคุณค่า
3. ลดการใช้พลังงานไฟฟ้า
4.สามารถนำไปใช้ในโรงเรียนอนุบาลที่มีเด็ก เพราะป้องกันไฟฟ้ารั่วลงโครงทำให้มีความปลอดภัย สูงเพราะเราไม่มีกระแสไฟฟ้าภายในตู้