ราวแขวนสแตนตั้งโน้ต (stand & stand)2018

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุรพล นามเสนาศิลปกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย เนรมิตร แสงทองปวส.
2นาย บุญทวี พระพรมราชปวส.

วิทยาลัยสารพัดช่างนครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการประกอบอาชีพ

บทคัดย่อ

จากนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรมและ สิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ แผนกวิชาดนตรีจึงได้จัดทำอุปกรณ์ที่ใช้จัดเก็บอุปกรณ์การแสดงดนตรี คือ ราวแขวนสแตนตั้งโน้ต (stand & stand) 2018

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ขนย้ายได้สะดวกสบาย
ประหยัดพื้นที่ในการจัดเก็บ มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย