อุปกรณ์ล้างผัก ผลไม้ แบบใช้โอโซนและน้ำไหลผ่าน

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

จากข้อมูลรายงานการสำรวจขององค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติที่พบว่าประเทศไทย มีการใช้ยาฆ่าแมลงมากเป็นอันดับ 5 ของโลกใช้ยาฆ่าหญ้าเป็นอันดับ 4 ของโลกที่สำคัญจากการสำรวจในทุกปียังพบว่ามีพบสารเคมีตกค้างในผัก และสารเคมีพิษอันตรายที่ทั่วโลกห้ามใช้ซึ่งนอกจากเกษตรกรซึ่งถือเป็นต้นน้ำของการผลิตที่เสี่ยงแล้วผู้บริโภคก็เสี่ยงต่ออันตรายด้านสุขภาพด้วยเช่นกัน โดยเฉพาะ 4 สารพิษอันตรายที่ปนเปื้อนในพืช ผัก ผลไม้ ที่วางขายในท้องตลาดดังนั้นการประดิษฐ์อุปกรณ์ล้างผักผลไม้แบบใช้โอโซนและน้ำไหลผ่านเพื่อนำเทคโนโลยีมาพัฒนาให้การล้างผักผลไม้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเครื่องเดียวกัน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

อุปกรณ์ล้างผักผลไม้แบบใช้โอโซนและน้ำไหลผ่านสามารถล้างผักผลไม้ซึ่งก่อนการล้างพบสารเคมีตกค้างในระดับไม่ปลอดภัยมากที่สุด แต่หลังการล้างภายในระยะเวลา 5 นาที
การประดิษฐ์อุปกรณ์ล้างผักผลไม้แบบใช้โอโซนและน้ำไหลผ่าน เพื่อนำเทคโนโลยีมาพัฒนาให้การล้างผักผลไม้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในเครื่องเดียวกันสามารถล้างผักผลไม้ได้ในครัวเรือน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณีอุตสาหกรรม
2นาย อดิศร วัฒนานุสิทธิ์อุตสาหกรรม
3นาย ไตรรัตน์ ชูเชิดอุตสาหกรรม
4นาย อุเทน ศิริทองอุตสาหกรรม
5นาย อักษรเพชร วิจิตรเรืองชัยอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนาวัฒน์ สุภาพปวช.
2นาย สมภพ โชคบัณฑิตปวส.
3นาย อดิเรก นิลเยี่ยมปวส.
4นาย สุชาติ มีแก้วปวส.
5นาย ทวีศักดิ์ งามแยะปวส.
6นาย ธวัชชัย ทะนวนรัมย์ปวส.
7นาย ธนาธร คิดสำเร็จปวส.
8นาย ชาญวิทย์ ยิ่งดีปวส.
9นาย จีรยุทธ แพงเจริญปวส.
10นาย อรรถชัย ราชภัณฑ์ปวส.