แม่หม่อน (Maemon)

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จังหวัดสุรินทร์ เป็นจังหวัดที่ปลุูกข้าวหอมมะลิเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ และสิ่งที่เหลือจากการสีข้าวคือรำข้าว ซึ่งจากการศึกษาวิจัยพบว่า รำข้าวนั้นมีประโยชน์มากมาย อุดมไปด้วยโปรตีน วิตามิน โดยเฉพาะวิตามินอี และยังมีการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเป็นจำนวนมาก ทำให้มีลูกหม่อน หรือผลมัลเบอรี่ซึ่งมีวิตามินซีสูงมีคุณสมบัติทำให้ผิวพรรณกระจ่างใส ทางผู้ศึกษาค้นคว้า จึงได้มีความพยายามหาแนวทางสร้างผลิตภัฑณ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับรำข้าวและผลหม่อน คือ การผลิต ผลิตภัณฑ์ “แม่หม่อน” (โลชั่นบำรุงผิวจากน้ำมันรำข้าวหอมมะลิและสารสกัดมัลเบอรี่) ซึ่งเป็นการเพิ่มช่องทางในการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตผลทางการเกษตร สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับชุมชมอีกทางหนึ่งด้วย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

คุณลักษณะ เป็นเนื้อโลชั่นสีขาว กลิ่นน้ำนมข้าว
คุณสมบัติ ช่วยบำรุงผิวกายให้ นุ่ม ชุ่มชื่น
เป็นผลิตภัณฑ์ใช้สำหร้บบำรุงผิวกาย

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว เสมอใจ นวลศรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง นิภาวัลย์ ธรรมธราธารพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง นิทรา สร้อยนากพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว พัชราภรณ์ พุกพอกสินพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นางสาว บุษกร แสนกล้าพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ทิพวัลย์ บันทะสารย์ปวช.
2นางสาว พัชราภรณ์ กองแก้วปวช.
3นางสาว ชลมาศ ชื่นใจปวช.
4นางสาว วรรณิศา ตรุวรรณ์ปวช.
5นางสาว อรวรรณ จาหรีปวช.
6นางสาว สุวิชาดา ฤกษ์ดีปวช.
7นาย ธีระวัฒน์ หาญเหี้ยมปวช.
8นางสาว อัจฉรา กลอนกระโทกปวช.
9นางสาว สุพัตรา โทเล็กปวช.
10นางสาว อรวรรณ ยิงรัมย์ปวช.