พิมพ์นาราพุทธบูชา

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว สุปวีณ์ เหล็กแก้วคหกรรม
2นางสาว กรองกาญจน์ ถาวรวัฒนเจริญคหกรรม
3นาย ธนิสร คงสมบูรณ์ศิลปกรรม
4นางสาว พิมรัมภา ชูรูปศิลปกรรม
5นาย จักริน วรนุชคหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ฐาปนี เรืองสมุทร์ปวช.
2นางสาว จรรยพร มาลัยปวช.
3นางสาว อารีรักษ์ ดีแปงปวช.
4นาย พีรภัทร สุนันตาปวช.
5นางสาว ฐิติพร ภูหัตถการปวช.
6นางสาว อุบลวรรณ สุนทรภักดีปวช.
7นาย อนาวิน สินพูลปวส.
8นางสาว เขมิกา แก้วประพันธ์ปวส.
9นางสาว พฤตญา ทะวารีปวส.
10นางสาว สุชาดา ศรีสมรัตน์ปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาสระบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

"พิมพ์นาราพุทธบูชา" เป็นการนำดินไทยผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญาของคนไทยสร้างสรรค์ผลงานที่แสดงออกถึงงานหัตถกรรมที่ผสมผสานภูมิปัญญาของคนไทยตั้งแต่สมัยอดีตถึงปัจจุบันในการนำดินไทยมาปั้นเป็นรูปร่างต่างๆ ทางผู้จัดทำจึงเล็งเห็นความสำคัญในการนำดินไทยและสามารถหาวัตถุดิบง่ายในท้องตลาดอีกทั้งราคาไม่สูงมากมาสร้างสรรค์เป็นผลงานฯ ที่แสดงออกถึงความเคารพสักการะของคนไทยต่อพระพุทธศาสนามาอย่างยาวนาน อีกทั้งงานลายไทยนั้นเมื่อนำไปประดับตกแต่งย่อมแสดงให้เห็นถึงงานศิลปะไทยที่มีความประณีต นิยมตกแต่งประดับเป็นเครื่องสูงซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวไทยให้ความเคารพ ศรัทธา และเป็นที่ยกย่องว่าสวยงาม และมีคุณค่า จึงได้นำดินไทยมากดพิมพ์ลายไทยรูปแบบต่างๆ เป็นส่วนประกอบตกแต่งประดับบนโต๊ะหมู่บูชาขนาดเล็กและประดิษฐ์เครื่องสักการบูชา จัดองค์ประกอบโต๊ะหมู่ให้สมบูรณ์และบรรจุลงในกล่องกระจกใสเพื่อสร้างมูลค่าให้กับชิ้นงาน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โต๊ะหมู่บูชาตกแต่งด้วยดินไทยโดยการกดพิมพ์ลายไทย ลงสีทอง ติดเม็ดเลื่อม ตกแต่งเครื่องสักการบูชาด้วยแจกันดอกไม้และนำพระพุทธรูปมาประดิษฐสถานบนโต๊ะหมู่เพื่อความเป็นสิริมงคล
1.เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์พิมพ์นาราพุทธบูชาให้เป็นของขวัญ ของฝาก ของที่ระลึก มอบให้บุคคลต่างๆ ในโอกาสพิเศษ
2. เพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยในเรื่องหัตถกรรมดินไทยแก่เยาวชนคนรุ่นหลัง
3. เพื่อเป็นแนวทางในการนำวัตถุดิบที่ผลิตโดยภูมิปัญญาคนไทยมาใช้ในการสร้างสรรค์ผลงาน