ซีเรียลข้าวตอกคาราเมลกล้วยหอม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ธัญพิสิษฐ์ ทองสะอาดคหกรรม
2นางสาว กัญญาภัทร มองพิมายคหกรรม
3นางสาว กุลธิดา ละออไขย์คหกรรม
4นางสาว ไตรรัตน์ สุขวัฒนกุลคหกรรม
5นาย ศรัณย์ ฉลาดถ้อย-

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ภัคดี แสนศรีมนต์ปวช.
2นางสาว รัตติการณ์ รัตนสิทธิ์ปวช.
3นางสาว วรัญวิภา ทาทองปวช.
4นาย อชิตพล ยศชาทีปวช.
5นางสาว สุวนันท์ พงษ์โคกกรวดปวช.
6นางสาว ทิพยาภรณ์ นามมะเริงปวช.
7นางสาว ปัทมพร ป้อมกฤษณ์ปวส.
8นางสาว วิจิตรา ปักกาโรปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษานครราชสีมา

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านผลิตภัณฑ์อาหาร

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาสูตรพื้นฐานของซีเรียลข้าวตอกคาราเมลกล้วยหอมเพื่อพัฒนากระบวนการผลิตซีเรียลข้าวตอกคาราเมลกล้วยหอมที่เหมาะสม และเพื่อศึกษาคุณภาพของซีเรียลข้าวตอกคาราเมลกล้วยหอม ผลการวิจัยพบว่าสูตรที่ 1 เป็นสูตรพื้นฐานที่นำมาผลิตซีเรียลข้าวตอกคาราเมลกล้วยหอม มีกระบวนการที่เหมาะสมในการผลิตซีเรียลข้าวตอกคาราเมลกล้วยหอม คืออัตราส่วนปริมาณของข้าวตอกต่อน้ำกล้วยหอม 150 : 500 กรัม ซีเรียลข้าวตอกคาราเมลกล้วยหอมที่ได้มีค่าสี (L*, a*, b*) เท่ากับ 50.52, 1.36 และ14.57 ค่าความชื้น ร้อยละ 10.50 ผู้บริโภคให้คะแนนความชอบด้านลักษณะที่ปรากฏ สี กลิ่นกล้วย ความกรอบ และความชอบโดยรวมในระดับชอบมาก ซึ่งผลิตภัณฑ์ซีเรียลข้าวตอกคาราเมลกล้วยหอม มีคุณค่าทางโภชนาการสูงที่ดีต่อสุขภาพ เป็นการเพิ่มมูลค่าของข้าวไทย

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. :ซีเรียลข้าวตอกคาราเมลกล้วยหอมเป็นอาหารวเช้าหรืออาหารว่างที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง
2. เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยหอมสุกและส่งเสริมการนำวัตถุดิบทางการเกษตรมาใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่
3. สามารถพัฒนาไปสู่การประกอบอาชีพและเชิงธุรกิจได้
เป็นผลิตภัณฑ์ธัญพืชพร้อมบริโภคมีคุณค่าทางโภชนาการสูง