สเปรย์สมุนไพรสกัด ขจัดยุงและแมลง "บ้านไพรเย็น"

วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.เพื่อผลิตนวัตกรรม ปสเปรย์สมุนไพรสกัด ขจัดยุงและแมลง "บ้านไพรเย็น" 2. เพื่อหาประสิทธิภาพของสเปรย์สมุนไพรสกัด ขจัดยุงและแมลง"บ้านไพรเย็น" 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ สเปรย์สมุนไพรสกัด ขจัดยุงและแมลง "บ้านไพรเย็น" ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทั่วไป ในจังหวัดพัทลุง ที่มีปัญหายุงและแมลงรบกวน กลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนทั่วไปในจังหวัดพัทลุงที่มีปัญหายุงและแมลงรบกวน จำนวน 50 คน โดยการสุ่มแบบเจาะจง ผลการวิจัยพบว่า แพทย์แผนไทย ผู้เชี่ยวชาญ ยอมรับประสิทธิภาพการใช้อยู่ในระดับมากที่สุด ใช้ฉีด พ่น บริเวณผิวกาย ที่พักอาศัย ด้านความพึงพอใจของผู้ใช้ อยู่ในระดับมากที่สุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ใช้ฉีด พ่น บริเวรณผิวกาย ที่พักอาศัย ป้องกันไล่ยุง มดและแมลง ต่าง ๆ ที่มารบกวน ประกอบด้วยสมุนไพร ธรรมชาติ 100% ได้แก่ ตะไคร้หอม ยูคาลิปตัส และมะกรูด ผ่านการสกัดโดยการกลั่นน้ำบริสุทธิ์ปราศจากสารเคมี ไม่เจือสีสังเคราะห์ ไม่ใช้วัตถุกับเสีย ออกฤทธิ์ได้ 3-4ชั่วโมง
สามารถฉีด พ่น เพื่อป้องกัน ไล่ยุง มดและแมลง ได้
สามารถพัฒนาสู่การจำหน่ายและต่อยอดเชิงพาณิชย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว จุไรรัตน์ ทองเที่ยงพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาง จันจิรา ปานดำพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย สุรินทร์ คงทองสามัญ
4นางสาว สุธิสา แก้วนุ้ยสามัญ
5นาย พุฒิพงค์ ตาเเก้วอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย นราธิป เทพสงปวส.
2นางสาว กฤตกรณ์ เรืองสิยานันท์ปวส.
3นาย สุริยา ลั่นเลื่อนปวส.
4นางสาว พุทธชาติ เกลี้ยงอุบลปวส.
5นางสาว สุภาวดี ด้วงช่วยปวส.
6นางสาว ลัดดาวัลย์ ชูศรีปวส.
7นางสาว สุกัญญา ชาวบัวงามปวส.
8นางสาว อารียา นิ่มแก้วปวส.