สติ๊กขัดรองเท้า

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง รัชนีกร โหรชัยยะสามัญ
2นาง สุเมตตา จ้อยเจริญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาง เพ็ญวรรณ ศรีสวัสดิ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง ลมูล ทัศนาสามัญ
5นางสาว นุมาศ ยอดประเสริฐพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว มณีรัตน์ ทองไทยปวส.
2นางสาว วรรณวิสา สุวรรณนครปวส.
3นางสาว ศศิธร เย็นใจปวส.

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเพชรบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

สติ๊กขัดรองเท้าจากเปลือกมะกรูด จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหารองเท้าของนักเรียนไม่ค่อยมันวาว จากการสำรวจพบว่าสาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะกีวี่ขัดรองเท้ามีราคาแพงและเมื่อใช้งานยังทำให้มือของผู้ใช้เปื้อนน้ำยา ขัดรองเท้า ซึ่งในน้ำยาขัดรองเท้าทั่วไปมีสารเคมีผสมอยู่ ส่งผลให้เป็นอันตรายต่อร่างกายได้ หากได้รับโดยการสูดดม หรือการสัมผัส คณะผู้จัดทำจึงทำสติ๊กขัดรองเท้าที่ไม่มีสารเคมี โดยใช้วัตถุดิบได้แก่ วาสลีน น้ำมันมะกอกและผงเปลือกมะกรูด นำมาตั้งไฟจนเป็นเนื้อเดียวกันและใส่พาราฟินเพื่อทำให้แท่งสติ๊กมีความแข็งตัว และติดฟองน้ำสำหรับเช็ดรองเท้าที่ส่วนหัวของผลิตภัณฑ์สติ๊กขัดรองเท้าเพื่อแก้ไขปัญหาการเปื้อนมือผู้ใช้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.สติ๊กขัดรองเท้าที่ทำให้รองเท้ามันวาว และเนื้อผลิตภัณฑ์ไม่เปื้อนมือผู้ใช้
2. สติ๊กขัดรองเท้ามีคุณภาพ สามารถนำไปใช้งานได้จริง
3.สติ๊กขัดรองเท้าที่ปลอดภัย ไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายอยู่ในผลิตภัณฑ์
1 สามารถพัฒนาผลิตภัณฑ์ขัดรองเท้าให้มีความสะดวกต่อการใช้งานและสามารถแก้ปัญหาน้ำยาขัดรองเท้าที่เปื้อนมือ
ขณะขัดรองเท้าได้
2 ทำให้ทราบความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ผลิตภัณฑ์สติ๊กขัดรองเท้า
3 สามารถพัฒนาสติ๊กขัดรองเท้าให้ตรงต่อความต้องการของท้องตลาดและเข้าสู่เชิงพาณิชย์