โรงเพราะเห็ดนางฟ้าอัทฉริยะ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย ชุงพร ฉิมพาลีอุตสาหกรรม
2นาง อุดมลักษณ์ เขื่อนแก้วอุตสาหกรรม
3นาย สันติพัฒน์ เมืองนกเอี้ยงสามัญ
4นางสาว ชนิตา ขวัญกลางสามัญ
5นางสาว รวีนิภา ทองกลมเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อินทัช ปรั่งกลางปวช.
2นาย ภูมิชนก โชติกิ่งปวช.
3นาย สุธิพงศ์ พลยุทธภูมิปวช.
4นาย ทนงศักดิ์ โททองปวช.
5นางสาว ผกามาศ อดทนปวช.

วิทยาลัยเทคนิคสุรนารี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมซอฟท์แวร์และสมองกลฝังตัว

บทคัดย่อ

เห็ดที่รับประทานกันทั่วไปจะเป็นเห็ดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยจะเกิดเฉพาะช่วงฤดูกาลเท่านั้นเมื่อมีผู้นิยมบริโภคกันมากขึ้นจึงทำให้เกิดการพัฒนาไปสู่การเพาะเห็ดในเชิงการค้ามากขึ้น และการสร้างโรงเรือนเพาะเห็ดนั้นจำเป็นต้องมีความเข้าใจเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมสำหรับการเพาะเห็ดที่ดี ดังนั้นผู้จัดทำมีแนวคิดที่จะนำเอาเทคโนโลยี ไมโครคอนโทรเลอร์ (Arduino UNO R3) และโมดูล DHT21 มาใช้ในระบบวัดอุณหภูมิและความชื้นในโรงเพาะเห็ดนางฟ้า มาช่วยในการควบคุมให้สามารถรับรู้ค่าอุณหภูมิและความชื้นของสภาพแวดล้อมต่าง ๆ ภายในโรงเพาะเห็ดนางฟ้า

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1 สามารถควบคุมอุณหภูมิภายในโรงเรือนไม่เกิน 32 องศา
2 สามารถควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ไม่ต่ำกกว่า 45 %
3 โครงสร้างตัวโรงเรือน กว้าง 1.25 เมตร ยาว 2 เมตร สูง 1.5 เมตร
1. ความรู้จากหลักการทำงานของโรงเพาะเห็ดนางฟ้าอัจฉริยะ
2. ช่วยให้การเพาะเห็ดนางฟ้ามีประสิทธิภาพมากขึ้นตามที่กำหนด