น้ำยากำจัดมด ปลวก สะดวกใช้

วิทยาลัยการอาชีพวิเศษชัยชาญ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

จากผลวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้จำนวน 20 ราย พบว่า ผู้ใช้ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 80 มีช่วงอายุอยู่ระหว่าง 15 – 20 ปี ซึ่งเป็น นักเรียนนักศึกษา โดยผลการวิเคราะห์รายการประเมินความพึงพอใจ แบ่งออกเป็น 4 รายการประเมิน ได้แก่1.ความน่าสนใจของผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.42 2. วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต มีค่าเฉลี่ยคือ 4.40 3. ประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ คือ 4.34 4. บรรจุภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย คือ 4.32 โดยการแปลความพึงพอใจแล้วอยู่ในระดับมาก ทั้ง 4 รายการประเมิน คือ 4.38 ซึ่งกลุ่มวิจัยจะนำผลการวิเคราะห์ข้อมูลมาปรับปรุงต่อไปในอนาคต

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

นำ้ยากำจัดมด ปลวก สะดวกใช้ ผลิตจากวัตถุดิบหลักจากธรรมชาติ คือ ข่าและใบขี้เหล็กแก่ ซึ่งมีสรรพคุณในการกำจัดแมลง
สามารถกำจัดมด ปลวก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปราศจากสารเคมี
กำจัดมด ปลวก ปราศจากสารเคมี

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว มาลี ชูเอี่ยมพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว เยาวลักษณ์ วังคีรีพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย พิพัฒน์ สนธิพันธ์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อดิศักดิ์ พวงเนียมปวช.
2นางสาว อนงค์นาถ ผลไพบูลย์ปวช.
3นางสาว เพชรลดา โสภิษฐสีหศุภปวช.
4นางสาว กมลชนก ทะนานทองปวส.
5นางสาว อนัฐญา ทองอร่ามปวส.
6นางสาว รัชนก สิงห์โตทองปวส.
7นางสาว ดุสิตา รูปหุ่นปวส.
8นางสาว ชุติมา หาวิธีปวส.
9นางสาว ศุภาวรรณ ชวดตระกูลปวส.
10นางสาว รัชณี สิงห์โตทองปวส.