Smart Home For You

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย มานะ จะรอนรัมย์พาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ปัณณวัฒน์ จิตรภาพพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นาย อุดม สติภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ศิรประภา รอดจากเข็ญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาย ชัฎชกริช ต้นสิริธนโสภาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธนายุทธ เมืองซ้ายปวส.
2นาย ณรงค์ฤทธิ์ จดจำปวส.
3นาย อนิรุจ ยวนกูลปวส.

วิทยาลัยเทคนิคนางรอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์ ชุดควบคุมด้วยเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อชุมชน Internet Of Things (IoT)

บทคัดย่อ

Smart Home For You คือ แบบจำลองบ้านอัจฉริยะสำหรับคุณ ซึ่งเป็นระบบการทำงานของระบบต่างๆ ทั้งภายนอกและภายในบ้าน ให้ถูกควบคุมเพื่อความสะดวกสบายยิ่งขึ้น ด้วยการทำงานของซอฟต์แวร์ผสมกับอุปกรณ์ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวกสบาย เช่น เปิด-ปิดประตูอัตโนมัติ ด้านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เช่น เซนเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหว ด้านประหยัดพลังงาน เช่นการเปิดปิดไฟอัตโนมัติตามแสงอาทิตย์ หรือปิดไฟอัตโนมัติเมื่อไม่มีคนอยู่ และด้านดูแลสุขภาพของผู้อาศัยภายในบ้าน เช่น จะติดตั้งเซนเซอร์ตรวจ ตรวจจับไฟไหม้ โดยส่งสัญญาณ เมื่อเวลาเกิดเหตุการณ์ที่ผิดปกติ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. มีระบบควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตด้วยอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต และสมาร์ทโฟน
2. ชุด Smart Home For You ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ชุดฮาร์ดแวร์ เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ ไมโครคอนโทรเลอร์ที่ใช้ในการควบคุม และส่วนที่ 2 ชุดซอฟต์แวร์สามารถควบคุมผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้
3. สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในบ้าน ได้ทุกที่เวลาที่มีการเชื่อมต่อกับระบบอินเทอร์เน็ต
1. ได้ชุด Smart Home For You มาใช้ในชีวิตประจำวันในที่อยู่อาศัย
2. ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้อยู่อาศัยภายในบ้านให้ดียิ่งขึ้นในทุก ๆ ด้าน