โคมไฟจากเศษผ้าเหลือใช้

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กนกนุช จันทรเทศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นางสาว กนกนุช จันทรเทศพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สุมาลี แก้วศรีบุตรพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นาง เบญจกาญจน์ ปักกังพะลังพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
5นาง วิมลลักษณ์ สายธิปไชยพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว ทัศวรรณ พิมพ์ทองปวช.
2นางสาว ญาดา ชิตทองปวช.

วิทยาลัยการอาชีพพล

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านหัตถศิลป์

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประชากรในประเทศไทยเพิ่มมากขึ้น ทำให้ความต้องการในเรื่องปัจจัยสี่เพิ่มมากขึ้นไปด้วย โดยเฉพาะการผลิตเสื้อผ้าออกจำหน่ายหลายยี่ห้อเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ผลกระทบที่ตามมาหลังจากการตัดเย็บเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มก็คือเศษผ้าที่เหลือ เศษผ้าที่เหลือใช้ถูกทิ้งไม่เกิดประโยชน์และไม่มีมูลค่า การทำลายหรือการกำจัด ไม่ว่าจะเป็นการฝัง การเผา หรือวิธีการกำจัดแบบไหนก็ตามมันก็ทำให้เกิดผลเสียทุกด้าน คณะผู้จัดทำได้จัดทำโครงงานนี้เพื่อทำให้เศษผ้าที่เหลือจากการใช้งานแล้ว เพื่อศึกษาเรียนรู้วิธีการประดิษฐ์โคมไฟเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน เพื่อลดปริมาณขยะ และเพื่อนำของที่เหลือใช้ทำให้เกิดประโยชน์และให้คุ้มค่ามากขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1.มีความสวยงามเฉพาะตัว2. ติดตั้งง่าย3. มีความคงทน คุ้มค่า อายุการใช้งานยาวนาน4.มีความปลอดภัยสูง
5. ให้แสงสว่างอย่างเป็นธรรมชาติ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม6.ใช้งานสะดวกรวดเร็ว จัดเก็บง่ายไม่เปลืองพื้นที่
1. ทำให้มีแสงสว่างสวยงาม2. ประดับตกแต่งบ้านให้สวยงาม3. นำมาใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน4. ประหยัดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน
5. สามารถนำมาสร้างรายได้ให้กับตนเอง