ทุ่นเป่าน้ำ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กรวิชญ์ ตุละพิภาคอุตสาหกรรม
2นาย วรพันธ์ ผลาผลอุตสาหกรรม
3นางสาว วิจิตรา ตุละพิภาคเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนการเรียนการสอน
4นางสาว เพชรภาภรณ์ เสตเตมิย์สามัญ
5นาย วัฒนะ ประเกาทันสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย พีรภัทร ยิ่งยงปวช.
2นาย ชัยยะสิทธิ์ อ้มสมเสพย์ปวช.
3นางสาว ศศิญา วงศ์พิจิตรปวช.
4นาย เสกสรรค์ โพธฺ์จักรปวส.
5นาย อภิสิทธิ์ แก้วสังข์ปวส.
6นาย อรรถชัย ศรีวงยางปวส.

วิทยาลัยเทคนิควาปีปทุม

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันปัญหาน้ำของประเทศไทยที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติหรือแหล่งน้ำที่มีเจ้าของที่เป็นแหล่งน้ำแบบปิด จะมีค่าของออกซิเจนในน้ำต่ำเพราะไม่ได้รับการบำบัดอย่างที่ควรจะเป็นเราจึงคิดค้นทุ่นเป่าน้ำ เพื่อเป่าออกซิเจนลงไปในน้ำด้วยหัวพ่น Ventury Jet ที่ออกแบบไว้ พ่นน้ำและอากาศ เพื่อเพิ่มออกซิเจนลงในน้ำ ทำการบำบัดน้ำเสีย โดยใช้แผงโซล่าเซลล์ที่ปลดระวางแล้วมาเป็นตัวจ่ายพลังงานให้ทุ่นเป่าน้ำเครื่องนี้ น้ำก็จะมีค่าออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นโดยที่ไม่ต้องใช้พลังงานสิ้นเปลืองใดๆ เพียงใช้พลังงานแสงอาทิตย์มาบำบัดพลังงานน้ำ

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. เพื่อศึกษาความพึ่งพอใจทุ่นเป่าน้ำสามารถเพิ่มออกซิเจนลงในน้ำ
2. เพื่อหาค่าประสิทธิภาพทุ่นเป่าน้ำจากพลังงานแสงอาทิตย์
1. ทุ่นเป่าน้ำสามารถเพิ่มออกซิเจนลงในน้ำได้
2. ทุ่นเป่าน้ำสามารถใช้พลังงานแสงอาทิตย์ให้เกิดประโยชน์