แท่นใส่ตะกั่วบัดกรีอเนกประสงค์ 4.0

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย สุริยา ภิรมย์สามัญ
2นาย วุฒิศักดิ์ เรืองศรีสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย รจนา วงศ์ใหญ่ปวช.
2นาย ศราวุธ ไชยปัญญาปวช.
3นาย เอกชัย นามวิชาปวส.
4นาย กิตติพงษ์ เสียงใสปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกันทรารมย์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปที่เครื่องมือช่าง เป็นปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งในการปฏิบัติงานช่าง เพราะเครื่องมือเป็นสิ่งที่ช่วยให้การทำงานนั้นสะดวกยิ่งขึ้นและช่วยให้ผลของการทำงานนั้นมีประสิทธิภาพ โดยผู้ปฏิบัติงานจะต้องรู้จักวิธีการใช้เครื่องมืออย่างถูกวิธีและเหมาะสมกับชนิดของงาน ฉะนั้นในการใช้เครื่องมือจึงถือเป็นกระบวนการอย่างหนึ่งที่สำคัญในการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่างไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่มีเครื่อง อุปกรณ์ประจำตัวช่างในการปฏิบัติงานค่อนข้างที่จะไม่ปลอดภัยหากเกิดอุบัติเหตุขึ้น เช่นหัวแร้งที่มีความร้อนสูง และอุปกรณ์ต่างๆ จึงต้องมีการวางเพื่อใช้งานอย่างระมัดระวัง ดั้งนั้นจากเหตุผลดังกล่าวทางกลุ่มของเราจึงได้คิดค้นและจัดทำสิ่งประดิษฐ์นี้ขึ้นมา เพื่อที่จะทำให้สะดวกในการทำงานมากขึ้นและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ได้ โครงการนี้ไปใช้ได้การปฏิบัติงานจริงได้อย่างง่ายและได้ประโยชน์สูงสุด

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

แท่นใส่ตะกั่วบัดกรีอเนกประสงค์ 4.0 ซึ่งแท่นวางนี้มีการนำเอาอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกันนำมาจัดวางไวในแท่นเดียวเพื่อสะดวกในการใช้ เช่น หัวแร้ง ที่ดูดตะกั่ว ตะกั่วบัดกรี น้ำยาประสานและที่ทำความสะอาดหัวแร้ง แท่นวางมีน้ำหนักเบา สามารถนำไปใช้งานได้สะดวก
1 มีความสะดวกในการทำงานมากขึ้นและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือ
2 ได้นำทักษะความรู้ความสามารถทางด้านวิชาชีพมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์