สกูตเตอร์ไฟฟ้าพร้อมสถานีประจุไฟฟ้า

วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. เพื่อออกแบบสร้างรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้าพร้อมสถานีประจุไฟฟ้า 2. เพื่อหาความพึงพอใจของผู้ใช้ที่มีต่อรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า (Electric scooter) ด้วยในการประดิษฐ์เริ่มจากการประชุมวางแผน การออกแบบชิ้นงาน และลงมือสร้างชิ้นงานตามที่ได้ออกแบบ โดยใช้ล้อฮับมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสตรง ขนาด 10 นิ้ว ( DC 24 โวลต์ ) มาผ่านกล่องควบคุมไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อควบคุมการทำงานของ ล้อฮับมอเตอร์ไฟฟ้าให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ และนำอุปกรณ์ของรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้ามาต่อร่วมเข้ากับกล่องควบคุมไฟฟ้า เช่น คันเร่งไฟฟ้า สวิตช์ก้านยาว มือเบรก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

1. การใช้ล้อฮับมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นมอเตอร์กระแสตรงไร่แปลงผ่าน 24 โวลต์ ในการวิ่งของรถสกู๊ต
เตอร์ไฟฟ้าโดยผ่านกล่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสตรง
2. อุปกรณ์ของรถสกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า ต้องผ่านการควบคุมของกล่องควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงโดยการต่อ
วงจรเข้ากับกล่องควบคุมไฟฟ้ากระแสตรง
3. แบตเตอร์รี่ ใช้แบตเตอร์รี่ขนาด 12V จำนวน 4 ลูก โดยต้องวงจรขนานเข้าด้วยกัน เพื่อไปผ่าน
ควบคุมไฟฟ้ากระแสตรงในการใช้งาน
1. ช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
2. การเผยแพร่เทคโนโลยีและองค์ความรู้ด้านการสร้างรถไฟฟ้าและสถานีประจุไฟฟ้า แล้วถ่ายทอดองค์ความรู้กับประชาชนและผู้ที่สนใจ
3. เพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในการสร้างนวัตกรรมด้านการผลิตไฟฟ้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย กิตติศักดิ์ กลิ่นดีปลีอุตสาหกรรม
2นาย ชนินทร์ จิตร์ถนอมอุตสาหกรรม
3นาย สุวรรณ ศรีเที่ยงตรงอุตสาหกรรม
4นาย ประกิจ จำปาสักอุตสาหกรรม
5นาย จินดา ทองมีอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว วันวิสา แก้วบัวดีปวช.
2นาย อดิเทพ ลีสุขสามปวส.
3นาย อาธิตชัย ไตรทองอยู่ปวส.
4นาย ณัฐวุฒิ ด้วงปลีปวส.
5นาย ชนันตพล สืบศักดิ์ปวส.
6นาย สุเมธ เหมือนหงษ์ปวส.
7นาย ธนกร สวนทรัพย์ปวส.