น้ำหมักชีวภาพจากเครื่องในปลาดุก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย อักษรเพชร วิจิตรเรืองชัยอุตสาหกรรม
2นาย วิเชียรสวัสดิ์ แก้วมณีอุตสาหกรรม
3นาย อดิศร วัฒนานุสิทธิ์อุตสาหกรรม
4นาย ไตรรัตน์ ชูเชิดอุตสาหกรรม
5นาย ศรพิทักษ์ เรืองเศษสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย สุทธิรักษ์ พื้นนวลปวช.
2นาย พิษณุ ทองจันทร์ปวช.
3นาย สหพรรค แหวนวิเศษปวช.
4นาย อนุสรณ์ หงษ์ชูตาปวช.
5นาย ชานนท์ คำสิงห์ไสย์ปวช.
6นาย ธารวิมล ภูมิสุขปวช.

วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

การศึกษาการทำน้ำหมักชีวภาพจากเครื่องในปลาดุกมีส่วนผสมคืออัตราส่วนในการ หมักน้ำหมัก 1 ถังหมัก 100 ลิตรจะใช้กากน้ำตาล 1 ลิตร : เครื่องในปลานิล 30 กิโลกรัม : EM 1 ลิตร : Natural accelerator 1 ลิตร : น้ำสะอาด 60 ลิตร ประโยชน์ที่ได้รับจากน้ำหมักชีวภาพจากเครื่องในปลาดุกคือทําให้พืชออกดอกเร็ว เก็บผลผลิตได้เร็วได้ผลผลิตที่มีปริมาณมากและมีคุณภาพ ลงทุนน้อย ลด ต้นทุนในการผลิต สามารถผลิตไว้ ใช้เองในครัวเรือน ไม้ผลจะมีราก แข็งแรง ใบสวย ปรับให้สภาพ พื้นที่ดินดี ไม่เสีย ไม่เปรี้ยว ไม่ทําให้ดินมี สภาพไม่เป็นกรด ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจที่มีต่อการ ขยายผลเรื่องน้ำหมักชีวภาพจากเครื่องในปลาดุก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากมีค่า (X ) เท่ากับ 4.33 (S.D.) เท่ากับ .27 ระดับ มาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ธาตุไนโตรเจน ฟอสฟอรัส และโพแทสเซียมที่มีอยู่ใน น้ำหมักชีวภาพจากเครื่องในปลาดุก มีธาตุฟอสฟอรัส (P) สูง มีธาตุ โพแทสเซียม (K) สูง และมี ธาตุ ไนโตรเจน (N)
1. เพื่อเป็นแนวทางการศึกษาการทำน้ำหมักชีวภาพจากเครื่องในปลาดุกและสามารถนำไปเผยแพร่สู่ชุมชน
2. ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายด้วยการนำของเหลือใช้มาทำเป็นน้ำหมักชีวภาพ
3. คนในชุมชนช่วยลดปริมาณการทิ้งเครื่องในปลาเพราะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เกิดสภาวะโลกร้อน ต่อระบบนิเวศ และสุขภาพ
4. คนในชุมชนมีสุขภาพที่ดี เพราะได้รับประทานผักที่ปลอดสารเคมี