เครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงาน

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง ศิริรักษ์ เปลี่ยนสันเทียะอุตสาหกรรม
2นาย อาทิตย์ ชิดชอบอุตสาหกรรม
3นาย ธารา กำจัดศัตรูพ่ายอุตสาหกรรม
4นาย มงคล บุญคุ้มอุตสาหกรรม
5ว่าที่ ร.ต. นาครินทร์ จันทร์กาบอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย วชิระ ทวีดำรงพันธ์ปวช.
2นางสาว ศุภกันต์ วานุนามปวช.
3นาย ธนดล สิงคเวหนปวช.
4นาย สิรภพ ห้องเเซงปวช.
5นาย ศิวกร เรืองเกษมปวช.
6นางสาว เกตุวรา สำเร็งปวช.
7นาย สุภิโชค ยืนยาวปวช.
8นาย ปฐมพร เจนถูกใจปวส.

วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

ปัจจุบันประเด็นด้านพลังงานเป็นเรื่องที่สำคัญ ในสถานการณ์ที่ความต้องการใช้พลังงานเพิ่มขึ้น อย่างรวดเร็ว แต่แหล่งผลิตพลังงานยังไม่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตาม ไปด้วย การประหยัดพลังงานเป็นสิ่งที่ควรคำนึงถึงวิจัยนี้มุ่งเน้นการประหยัดพลังงานของเครื่องเติมอากาศในน้ำเพื่อเพิ่มออกซิเจนให้น้ำปลาตู้หรือบ่อปลา โดยการทดสอบประสิทธิภาพของเครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงานในน้ำด้วยการเปรียบเทียบการใช้พลังงานไฟฟ้ากับเวลาคำนวณค่าใช้จ่ายไฟฟ้าที่ต้องสูญเสียไป

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เครื่องเติมอากาศประหยัดพลังงานขนาดยาว110xกว้าง97xสูง115
1.สามารถเติมอากาศให้กับบ่อเลี่ยงปลาขนาด92 x 130 x 28 ซมได้
2.สามารถทดแทนปั้มออกซิเจนที่ต้องเปิดใช้พลังงานเป็นระยะเวลานาน
1. สามารถประหยัดพลังงานได้
2. สามารถเพิ่มออกซิเจนในน้ำได้
3. สามารถอนุรักษ์การใช้พลังงานได้