ผลิตภัณฑ์น้ำยาไล่จิ้งจก

วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันมีปัญหาเกี่ยวกับจิ้งจก รบกวนภายในอาคารบ้านเรือน การที่มีสิ่งมีชีวิตที่มาสร้างความสกปรก หรือสร้างความเดือดร้อนให้แก่คนในครอบครัวหรือภายในบ้าน อาจรวมถึงมาทำลายทรัพย์สินภายในบ้าน เช่น วางไข่ไว้ในตู้เสื้อผ้าและส่วนต่าง ๆ ภายในบ้าน ส่งเสียงรบกวนซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้คนในครอบครัวลำคาญใจ หรือ อุจจาระทิ้งไว้เต็มบ้าน ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งทั่วบริเวณบ้าน รวมถึงเป็นตัวนำเชื้อโรคต่าง ๆ มาสู่บุคคลอันเป็นที่รักในครอบครัว อาจทำให้คนในครอบครัวล้มป่วยได้ ทางคณะผู้จัดทำโครงการ จึงได้มีการคิดค้นผลิตภัณฑ์น้ำยาไล่จิ้งจก ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สะดวกและตอบสนองความต้องการต่อผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ในการป้องกันและกำจัดจิ้งจกเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกภายในบ้าน

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ผลิตภัณฑ์น้ำยาไล่จิ้งจก ที่ผลิตขึ้นมาเพื่อให้เกิดประโยชน์สะดวกและตอบสนองความต้องการต่อผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์นี้ ในการป้องกันและกำจัดจิ้งจกเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของสมาชิกภายในบ้าน
1 .ลดอันตรายจากการใช้สารเคมี
2. เป็นการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น..โดยการนำสมุนไพรมาใช้ในการไล่จิ้งจก
3. ทำให้ได้สมุนไพรไล่จิ้งจกที่มีประสิทธิภาพ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีระชาติ สมน้อยอุตสาหกรรม
2นาย รัชภูมิ คุ้มบุ่งคล้าอุตสาหกรรม
3นาย บรรพต มหาคามอุตสาหกรรม
4นาย ชัยชนะ ชิระบุตรอุตสาหกรรม
5นาย ฉัตรมงคล มาตรเมืองอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรภัทร ราชพิทักษ์ปวส.
2นาย อุกฤษณ์ ดังยางหวายปวส.
3นาย อาทิตย์ บัวมาตรปวส.
4นางสาว ประกายกานต์ มีมานะปวส.
5นาย พีระพล ฉิ่งสำโรงปวส.
6นาย มนัส ยอดท่าหว้าปวส.
7นาย นัทธวุฒิ นิลผาพวษ์ปวส.
8นาย ศุภชัย เเอมประชาปวส.
9นาย อัครพล พิพิธกุลปวส.
10นาย ภานุพงศ์ ต่อพลปวส.