โอ่งอบปลาดุก

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาง จรรยพร ศรีชะฎาประมง
2นาย ประพัฒน์ ปานนิลประมง

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว อนัญญา อังษานามปวส.
2นาย กำพล จิมาพันธ์ปวส.

วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีระนอง

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต

บทคัดย่อ

โอ่งอบปลาดุก ที่ประดิษฐ์ขึ้นเป็นการดัดแปลงนำโอ่งสำหรับเก็บน้ำ ที่ใช้ในครัวเรือน มาประดิษฐ์เป็นโอ่งอบปลาดุก โดยใช้หลักการอบ สิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้ ใช้พลังงานความร้อนจากการเผาถ่าน ในการประดิษฐ์โอ่งอบปลาดุกนี้พบว่า การใช้ถ่าน 1,000 กรัม โดยใส่ถ่านเพียงครั้งเดียวสามารถอบปลาดุกใช้เวลาเพียง 55-60 นาที ทำให้เนื้อของปลาดุกที่อบภายในโอ่งสุกอย่างทั่วถึงทั้งภายนอกและภายในตัวปลาเหมาะสมแก่การนำมาบริโภคและความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพอใจต่อการใช้งานโอ่งอบปลาดุกเฉลี่ย 4.04 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.371 มีความพึงพอใจในระดับมาก โอ่งอบปลาดุกสามารถอบปลาดุกได้มากกว่าเตาย่างแบบทั่วไปที่มีขนาดเท่ากัน ใช้ปริมาณถ่านน้อยกว่าการย่างแบบทั่วไปในปริมาณปลาดุกที่เท่ากัน ซึ่งเป็นการลดต้นทุนของผู้ประกอบอาชีพ อีกทั้งโอ่งอบปลาดุกสามารถช่วยลดมลภาวะจากควันและความร้อนที่มากระทบกับผู้ใช้งาน สามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพแทนเตาย่างได้

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

โอ่งอบปลาดุก ใช้หลักการอบ ความร้อนที่ได้จากการอบนั้นมาจากจากเตาย่างทั่วไป สิ่งประดิษฐ์ชนิดนี้ ใช้พลังงานความร้อนจากการเผาถ่านไม้ทั่วไป ซึ่งลดการสูญเสียเวลาที่ใช้ในการย่าง ได้ผลผลิตในแต่ละครั้งจำนวนมากเมื่อเทียบกับการย่างโดยใช้เชื้อเพลิงปริมาณเท่ากัน สิ่งประดิษฐ์ชิ้นนี้ เป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สามารถนำมาใช้ในการประกอบอาชีพแทนเตาย่างได้
1. โอ่งอบปลาดุกสามารถเพิ่มจำนวนปลาได้มากกว่าการใช้เต่าย่างแบบทั่วไป
2. โอ่งอบปลาดุกสามารถช่วยลดมลพิษจากควันไฟได้
3. โอ่งอบปลาดุกสามารถช่วยลดปริมาณในการใช้ถ่านได้
4. โอ่งอบปลาดุกลดปริมาณความร้อนที่ส่งผลถึงผู้ใช้ได้