เตาอบ Solar Glass

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว กมลลักษณ์ สิงห์โสภาสามัญ
2นางสาว กรเกศ สิงห์โสภาสามัญ
3นางสาว ธัญณภัสร์ คำขวาสามัญ
4นางสาว อชิรญา ตั้งใจสามัญ
5นางสาว ศศิวิมล พนมพรมสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรณพ ชาวนาแปนปวส.
2นาย ธวัชชัย เกิดห้างสูงปวส.
3นาย กิตติพงษ์ เกษรปวส.

วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

เตาอบSolar Glass มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสร้างเตาอบ Solar Glass แบบมีหลักการทำ งานโดยใช้การหมุนวนความร้อนภายในตู้อบโดยใช้แท่งแก้วมีโครงสร้างเหล็กหุ้มด้วยโพลิเมอร์ ขนาด กว้าง120 x ลึก100 x สูง120 ซม. ด้านบนติดตั้งแท่งแก้วทรงกระบอกเส้นผ่าศูนย์กลาง6ซม.8 ต่อกับท่อพีวีซี ทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งติดพัดลมดูดอากาศ จากการทดสอบประสิทธิภาพของเตาอบSolar Glass พบว่ามีประสิทธิภาพสูง สามารถการเก็บความร้อนอุหภูมิเฉลี่ยสูง ความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้มีความพอใจมาก

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

เตาอบSolar ่Glass มีสมบัติการทำงานโดยใช้พลังงานความร้อนจากแสงอาทิตย์เก็บในแท่งแก้วแล้วแผ่ความร้อนภายในเตาอบ
1.เป็นการนำพลังงานที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
2.ประหยัดเวลาในการอบแห้งวัตถุดิบ โดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์
3. เพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตลดปัญหาสิ่งเจอปนในวัตถุดิบอบแห้้ง
4.ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม