ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จากกากกาแฟ

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นางสาว หนึ่งฤทัย พรมุลาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
2นาย ศุภชัย นาเมืองพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
3นางสาว สิริณา จำเริญบุญพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
4นางสาว ดรุณี พละสุขสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย อรรษฎาวุธ เรืองสวัสดิ์ปวช.
2นางสาว ชลธิชา เศษโคตรปวช.
3นาย ทิวา สินธุกูฏปวช.
4นาย พนมพร งามพริ้งปวช.
5นางสาว นิลาวัลย์ เหล่าพิลัยปวช.
6นาย ณัฐพล คำจำปาปวช.
7นาย นภดล หินอ่อนปวช.
8นางสาว วิภาพร คำตู้ปวช.
9นางสาว อดิวรรณ สท้อนเมืองปวช.

วิทยาลัยการอาชีพหนองกุงศรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

บทคัดย่อ

ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่อาศัยการเกษตรเป็นพื้นฐานสำคัญแต่ปัจจุบันการเกษตรได้รับผลกระทบจากการซื้อปุ๋ยที่มีสารเคมีในที่ราคาสูงมากส่งผลกระทบต่อราคาต้นทุนการผลิตสูงและระบบนิเวศของดินการใช้ปุ๋ยเคมีในปริมาณมากแทนธาตุอาหารที่เป็นอินทรีย์วัตถุและการใช้สารเคมีฆ่าแมลงแทนสิ่งของจากรอบๆตัวของเรานั้นเพื่อการกำจัดศัตรูพืชก่อให้เกิดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมทำให้ระบบนิเวศของสิ่งมีชีวิตนั้นเสียสมดุลปัญหาต่อความปลอดภัยของสุขภาพของผู้บริโภคดังนั้นผู้วิจัยจึงนำปัญหาที่เกิดขึ้นมาเป็นปัญหาของการวิจัยโดยมีแนวความคิดที่จะนำวัสดุธรรมชาติมาผลิตเป็นปุ๋ยอินทรีย์เพื่อเป็นการลดต้นทุนในการทำเกษตรและช่วยในการสร้างสมดุลในธรรมชาติให้มีความอุดมสมบูรณ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ด จากกากกาแฟ สามารถนำไปใช้ในการบำรุงปลูกต้นไม้ได้เป็นอย่างดี เนื่องจากมีธาตุไนโตรเจนสูง ไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญของ ดีเอ็นเอ อาร์เอ็นเอ และโปรตีน ซึ่งพืชต้องนำไปใช้ในการเจริญเติบโต กากกาแฟยังมีโพแทสเซียม ฟอสฟอรัส และสารอย่างอื่นอีกเล็กน้อย ที่ช่วยเพิ่มพัฒนาการของพืช
1. ได้ศึกษา และสร้างปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดจากกากกาแฟ
2. ได้ทราบถึงประสิทธิภาพการทำงานของปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดจากกากกาแฟ
3. ได้ทราบระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานทีมีปุ๋ยอินทรีย์ชนิดเม็ดจากกากกาแฟและลดปริมาณการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร