เครื่องช่วยประหยัดเชื้อเพลิง (รุ่นที่ 2) (U-save 2) (Ultrasonic atomizing & vapourizing equipment V.2)

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วัลลภ มากมีอุตสาหกรรม
2นาย พินิต แก้วพระอุตสาหกรรม
3นาย โสภณ สัมเขียวหวานอุตสาหกรรม
4นางสาว มริษา ขุนศักดิ์สามัญ
5นาย แอนโทนี่ ทันบริจสามัญ

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นาย ธีรภัทร หวองเจริญพานิชปวช.
2นาย ณภฎิษฐ์ ใจดีปวช.
3นาย วรพล ปลื้มโต๊ะสะอาดปวช.
4นาย ณัฐวุฒิ นิลโอโลปวช.
5นาย สมชาย สิทธิวงศ์ษาปวส.
6นาย วัชระ เบ็ญพาดปวส.
7นางสาว แพรเทียนทอง นุ่มเจริญปวส.
8นางสาว พลอย ทรงพรสิริกุลปวส.
9นาย นพดล ด้วงปลีปวส.
10นาย อิทธิกร คณฑาปวส.

วิทยาลัยเทคนิคกาญจนบุรี

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการทำงานจากการทดสอบค่าเขม่าควันของเครื่องยนต์ ความสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถยนต์ และประสิทธิผลจากความพึงพอใจของผู้ทดลองใช้ ประชากรคือช่างผู้ชำนาญงาน ผลการวิจัยพบว่าพบว่าค่าเขม่าควันของไอเสียลดลงไป 69.73 % ประหยัดเชื้อเพลิงของเครื่องยนต์ดีเซล 15 % สำหรับการหาประสิทธิผลพบว่าภาพรวมผู้ประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก อัตราเร่งของของรถยนต์สูงขึ้น

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

ทำให้อะตอมน้ำมันเชื้อเพลิงเรียงประจุไฟฟ้าใหม่จากประจุไฟฟ้าบวกเป็นประจุไฟฟ้าลบ ด้วยระบบคลื่นเสียงความถี่สูงหรืออัลทราโซนิก ส่งผ่านต่อมายัง Automizer Horn (Automizer Sonotrode) ซึ่งเป็นแท่งลำเรียงประจุไฟฟ้า ทำให้น้ำมันเชื้อเพลิงมีความหนืดต่ำลง กลายเป็นประจุไฟฟ้าลบทั้งหมดภายในห้องฝอยละออง (Automizer Chamber) ทำให้การฉีดน้ำมันเชื้อเพลิงเป็นฝอยละอองละเอียดมากที่สุด
1. ช่วยประหยัดเชื้อเพลิงของรถยนต์
2. ช่วยลดมลพิษของเครื่องยนต์
3. ช่วยเพิ่มกำลังงานและอัตราเร่งของเครื่องยนต์
4. ช่วยให้น้ำมันเครื่องสกปรกน้อยลง เครื่องยนต์จึงมีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น