เครื่องช่วยฝึกกายภาพบำบัดผู้ป่วยแขนขาอ่อนแรง

วิทยาลัยการอาชีพสตึก

ประเภท : สิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์หรือบรรเทาสาธารณภัย

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัยคือ เพื่อประดิษฐ์เครื่องช่วยบำบัด ผู้ป่วยขาอ่อนแรงโดยมีขั้นตอนในการศึกษาวิจัย 3 ขั้นตอน คือการประดิษฐ์เครื่องช่วยบำบัด ผู้ป่วยขาอ่อนแรงการตรวจสอบประสิทธิภาพและศึกษาความพึงพอใจในการใช้ เครื่องมือที่ใช้ในการศึกได้แก่ แบบประเมินประสิทธิภาพ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้เครื่องช่วยบำบัด ผู้ป่วยขาอ่อนแรง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน เปรียบเทียบกับเกณฑ์

ประโยชน์ / คุณลักษณะ

สามารถใช้งานได้จริง และราคาถูก
ช่วยบำบัด ผู้ป่วยแขน ขาอ่อนแรง

อาจารย์ที่ปรึกษา

# ชื่อ - นามสกุล แผนก / ฝ่าย
1นาย วีระศักดิ์ บุญทันเสนอุตสาหกรรม

นักเรียน

# ชื่อ - นามสกุล ระดับหลักสูตร
1นางสาว กนกพร โศกหอมปวช.
2นาย รัตนพงษ์ จำจิตปวช.
3นาย เรืองเดช บานชนปวช.
4นางสาว นนธินี สังข์ทองปวช.
5นาย พอลลา โคยปวช.